การขอเพิ่มวงเงิน

การขอเพิ่มวงเงิน Apply for Credit line increase

การขอเพิ่มวงเงิน

เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับอิสระการใช้จ่ายด้วยวงเงินที่มากขึ้น สมัครโปรแกรมขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว หรือวงเงินถาวร

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงินถาวร

เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ 2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ภายใน 6 เดือน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำปี ถ้ามี (เช่นค่าล่วงเวลาและค่าคอมมิชชั่น) ที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้วงเงิน ได้แก่ สลิปเงินเดือนแสดงยอดรายได้สะสมอย่างน้อย 6 เดือน (ทั้งรายได้ประจำและไม่ประจำ) และ/ หรือหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) และ/หรือ ภงด.91 เพื่อการพิจารณา 3.สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัญชีเงินย้อนหลัง 3 เดือน ล่าสุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  

หมายเหตุ: วงเงินอนุมัติจะขึ้นอยู่กับประวัติการใช้บัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตและเอกสารประกอบ ซึ่งการอนุมัติของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

สมัครผ่านทาง Internet โดยใช้ วิธี Log in ด้วย Username/Passwordหรือโทรซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588 เพื่อทำรายการ

ขั้นตอนในการเพิ่มวงเงินถาวร

  1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือขอเพิ่มวงเงินถาวร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตทางโทรสารให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
  1. แบบฟอร์มหนังสือขอเพิ่มวงเงินถาวร หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
  1. แนบเอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงิน ตามที่ระบุด้านล่าง
  2. ส่งเอกสารทางโทรสาร ที่หมายเลข 02-788-5002 หรือทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ดังนี้:

ธนาคารซิตี้แบงก์(แผนกอนุมัติบัตร)
ตู้ปณ. 2514
ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500