ยินดีต้อนรับสู่บริการซิตี้แบงก์ ออนไลน์
ธนาคารซิตี้แบงก์ ขอแนะนำบริการซิตี้แบงก์ ออนไลน์ ที่มีความปลอดภัยในการเรียกดูข้อมูลบัญชี จัดการเรื่องการโอนเงิน/ชำระเงิน เรียกดูรายการรอบันทึก (Pending Transaction) และตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย เพียงลงทะเบียนสร้างรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้งานซิตี้แบงก์ ออนไลน์
ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ&และเงื่อนไขการใช้บริการ
โดย"ตกลงและยินยอม"ให้ซิตี้แบงก์เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการเงินและข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ไม่ใช่ข้อมูลเครดิต ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่ซิตี้แบงก์หรือที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของซิตี้แบงก์ (“ข้อมูล”) ให้แก่ บริษัทในเครือของซิตี้แบงก์ ผู้ถือหุ้นของซิตี้แบงก์ หน่วยงานตรวจสอบของซิตี้แบงก์ ผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายนอกของซิตี้แบงก์ สถาบันการเงินต่างๆ และบรรดาบริษัท ตัวแทน องค์กร หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ตลอดจนบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ บันทึก เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย ใช้ แลกเปลี่ยน และ/หรือ ดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลของข้าพเจ้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับซิตี้แบงก์ได้