ยินดีต้อนรับสู่บริการซิตี้แบงก์ ออนไลน์
ธนาคารซิตี้แบงก์ ขอแนะนำบริการซิตี้แบงก์ ออนไลน์ ที่มีความปลอดภัยในการเรียกดูข้อมูลบัญชี จัดการเรื่องการโอนเงิน/ชำระเงิน เรียกดูรายการรอบันทึก (Pending Transaction) และตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย เพียงลงทะเบียนสร้างรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้งานซิตี้แบงก์ ออนไลน์
โปรดกรุณาอ่านสัญญาสำหรับผู้ใช้ซิตี้แบงก์ ออนไลน์ และ ซิตี้ โมบายล์ แอพ โดยละเอียด สัญญาฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 และรวมถึงการบอกไม่รับผิด รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ใช้ หากท่านตกลงและยินยอมผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไข ในสัญญานี้ โปรดกดปุ่ม "ทำรายการต่อ" หากท่านต้องการกลับสู่โฮมเพจของซิตี้แบงก์ ออนไลน์ และ ซิตี้ โมบายล์ แอพ โปรดกดปุ่ม "ยกเลิก" หากท่านต้องการพิมพ์สัญญาให้กดปุ่ม "control" และตัวอักษร "p" ในกรณีที่ท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบวินโดว์ หรือกดปุ่ม "apple" และ ตัวอักษร "p" หากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแมคอินทอช หรือกดปุ่ม "alt" และตัว "p" หากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบยูนิคซ์ (UNIX operating system) หรือท่านอาจขอสาเนาสัญญาได้จากซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง ได้ที่หมายเลข 1588 หรือดาวน์โหลดสัญญาไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยตรง

หากท่านคลิ๊กปุ่ม "ทำรายการต่อ" ด้านล่าง ทางธนาคารฯ จะถือว่าท่านได้ตกลงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
(1) ท่านมีซอฟแวร์และแอพพลิเคขั่นที่ทำให้ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
(2) ท่านตกลงและยินยอมให้ซิตี้แบงก์เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการเงินและข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ไม่ใช่ข้อมูลเครดิต ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่ซิตี้แบงก์หรือที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของซิตี้แบงก์ (“ข้อมูล”) ให้แก่ บริษัทในเครือของซิตี้แบงก์ ผู้ถือหุ้นของซิตี้แบงก์ หน่วยงานตรวจสอบของซิตี้แบงก์ ผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายนอกของซิตี้แบงก์ สถาบันการเงินต่างๆ และบรรดาบริษัท ตัวแทน องค์กร หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ตลอดจนบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ บันทึก เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย ใช้ แลกเปลี่ยน และ/หรือ ดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลของข้าพเจ้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับซิตี้แบงก์ได้
(3) ท่านตกลงเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้