เงื่อนไขการร่วมรายการ

 • 1. เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้และหรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตผ่านลิ้งค์นี้ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • 2. รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 8,000 คะแนน เพื่อเป็นส่วนลดน้ำมัน มูลค่า 1,600 บาท เมื่อบัตรเครดิตซิตี้ได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ครบ 1,200 บาทขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ รวมยอดทั้งหมด 3,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
 • 3. รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 7,500 คะแนน เพื่อเป็นส่วนลดน้ำมัน มูลค่า 1,500 บาท เมื่อบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตได้รับการอนุมัติ และมียอดกดเงินสดผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วันหรือมีรายการแบ่งชำระผ่านระบบ Citi Paylite อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 30 วัน หลังได้รับอนุมัติบัญชีฯ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
 • 4. รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 15,500 คะแนน เพื่อเป็นส่วนลดน้ำมัน มูลค่า 3,100 บาท เมื่อบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งมียอดใช้จ่ายชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ครบ 1,200 บาทขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ รวมยอดทั้งหมด 3,000 บาท และมียอดกดเงินสดผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตครบ 3,000 บาท หรือมีรายการแบ่งชำระผ่านระบบ Citi Paylite อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 30 วัน หลังได้รับอนุมัติบัตรฯและบัญชีฯ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
 • 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับการสมัครบัตรหลักและเฉพาะผู้สมัครบัตร/บัญชีฯใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตร/บัญชีฯ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตร/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน เงื่อนไขดังกล่าว ยกเว้นสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้วเท่านั้น
 • 6. คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส จะโอนเข้าบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ภายใน 90 วัน หลังจากบัตรฯ /บัญชีฯ ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข
 • 7. คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้
 • 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต โทร 02-081-1111
 • 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัตรและคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส โทร 02-631-9999
 • 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • 11. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • 12. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิตซิตี้ อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน, ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตแต่ละประเภท ตั้งแต่ 0 บาทถึง 99,000 บาท, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ กรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด ธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่ธนาคารฯ เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย และท่านจะถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ เมื่อมีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาทขึ้นไป และสัญญายังคงมีผลตามกฎหมาย ในอัตรา 50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 • 13. เงื่อนไขเพิ่มเติมโปรโมชันบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 25% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก), ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ครั้ง, ค่าติดตามทวงถามหนี้ กรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด ธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่ธนาคารฯ เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย และท่านจะถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ เมื่อมีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาทขึ้นไป และสัญญายังคงมีผลตามกฎหมาย ในอัตรา 50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th