โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน

โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน

โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน
รายละเอียด

เพียงแนะนำเพื่อนมาใช้บริการสินเชื่อบุคคลซิตี้ ที่ซิตี้ทุกสาขา หรือผ่านทางออนไลน์ สมัครวันนี้ – 30 มี.ค.2561 แนะนำเพื่อนออนไลน์

วงเงินสินเชื่อที่เพื่อนได้รับอนุมัติ ผลตอบแทนที่ผู้แนะนำจะได้รับ/เพื่อน1คน
15,000 – 44,999 บาท 500 บาท
45,000 – 74,999 บาท 1,000 บาท
75,000 – 149,999 บาท 2,000 บาท
150,000 – 299,999 บาท 3,000 บาท
300,000 – 699,999 บาท 5,000 บาท
700,000 บาท ขึ้นไป 7,000 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

*เฉพาะผู้แนะนำ (ลูกค้าปัจจุบันของสินเชื่อบุคคลซิตี้) ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ  ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.2561

 • ผู้แนะนำจะต้องยินยอมให้เปิดเผยชื่อ และนามสกุลกับผู้ได้รับการแนะนำ เจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคลซิตี้ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับการแนะนำ  และผู้ที่ได้รับการแนะนำ จะต้องยื่นใบสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ พร้อมเอกสารการสมัคร
 • ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ กับพนักงานของสินเชื่อบุคคลซิตี้
 • ผู้แนะนำมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขของบริษัทฯ สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อเพื่อนที่ได้รับอนุมัติ 1 ท่าน จำกัดสิทธิได้รับผลตอบแทนจากเพื่อนที่ได้รับอนุมัติ รวมกันไม่เกิน 10 ท่านต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน ตลอดรายการ
 • ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินรางวัลที่ผู้แนะนำได้รับ ไปยังบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้รับเงินรางวัลจากโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน ภายในวัน 30 วันทำการ หลังจากผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลซิตี้แล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับลูกค้าโดยผลตอบแทนที่ได้รับจะต้องถูกรวมเป็นฐานเงินได้เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท่าน
 • ผู้ได้รับการแนะนำที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่มียอดค้างชำระเกิน 30 วัน ภายใน  12 เดือน และคงบัญชีไว้อย่างน้อย 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนผลตอบแทนที่ผู้แนะนำได้รับจากรายการนี้   หรือ สงวนสิทธิ์ในการไม่ให้ผลตอบแทนของโครงการ
 • กรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า1 ท่าน ได้แนะนำเพื่อนซ้ำกัน ผู้แนะนำท่านแรกจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่สาขาได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบของซิตี้ 
 • ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น
 • ผู้ร่วมรายการตกลงตามกติกา และเงื่อนไขนี้ทุกประการ  ในกรณีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท  คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลตอบแทน และเงื่อนไขโครงการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ต่ำสุด 15.99% สูงสุด 28% สำหรับลูกค้าโปรแกรมปกติ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 10-50 บาทต่อปีขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาทต่อครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด