แบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ

ลูกค้าสินเชื่อบุคคลซิตี้ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย*

?
x
สำหรับการติดต่อและส่งข้อมูลเพิ่มเติม
?
x
กรุณาเลือกเพียงข้อเดียวที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ของท่านมากที่สุด

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล
บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการติดต่อท่านภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับคำขอเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกลงในแบบฟอร์มนี้ในการติดต่อข้าพเจ้า รวมถึงพิจารณามาตรการช่วยเหลือ ที่เหมาะสมให้แก่ข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าการพิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขภายในของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หรือกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง