สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ ผ่านออนไลน์วันนี้

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี") ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิตี้" โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า "Citi / ซิตี้" "Citibank / ซิตี้แบงก์" "Citigroup / ซิตี้กรุ๊ป" ดีไซน์โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารและข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้


เงื่อนไขและข้อกำหนด + เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 คุณสมบัติ

อายุ : 20 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต   (สำหรับคนไทย) 

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ /สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน 

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ (สำหรับชาวต่างชาติ)

พนักงานบริษัท

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน 

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

Note: Foreigners are not eligible to apply Citi Ready Credit Card

สินเชื่อบุคคลซิตี้ ดีกว่ายังไง?

รับดอกเบี้ยไม่แพง
ต่ำสุด 9.99%*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

แบ่งชำระเริ่มต้น 12 เดือนและนานสูงสุดถึง 60 เดือน*

วงเงินสูงสุดถึง
2 ล้านบาท / 5 เท่าของรายได้

ได้เงินไว ไม่ต้องมีคนหรือทรัพย์สิน
ค้ำประกัน

ลดยอดผ่อนหรือปิดยอดบัตร/สินเชื่อ
สะดวกและง่ายในที่เดียว

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ทำอะไรได้บ้าง?

ภาพแสดงพ่อแม่และลูกที่ถือโมเดลบ้าน

เพื่อบ้านหลังใหม่ไร้กังวล

ภาพแสดงผู้สำเร็จการศึกษาที่งานรับปริญญา

เพื่อการศึกษา และอนาคตที่สดใส

ภาพแสดงคู่รักกำลังวางแผนการเงิน

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

ภาพแสดงทารกแรกเกิด พร้อมพ่อแม่

เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%
อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 สำหรับลูกค้าใหม่ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท และพนักงานที่มีรายได้ประจำที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า หรือ เท่ากับ 20,000 บาท

วงเงินอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ย
ไม่ถึง 100,000 24.99%
100,000 – 149,999 24.99%
150,000 – 199,999 21.99%
200,000 – 249,999 20.99%
250,000 – 299,999 19.99%
300,000 – 399,999 18.99%
400,000 – 499,999 17.99%
500,000 – 699,999 14.99%
700,000 – 999,999 13.99%
1,000,000 – 1,199,999 12.99%
1,200,000 – 1,499,999 11.99%
1,500,000 ขึ้นไป 9.99%

เงื่อนไขโปรแกรม

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ
สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น

วงเงินอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ย
ไม่ถึง 100,000 24.99%
100,000 – 199,999 24.99%
200,000 – 299,999 23.99%
300,000 – 499,999 21.99%
500,000 – 999,999 20.99%
1,000,000 – 1,499,999 16.99%
1,500,000 ขึ้นไป 15.99%

เงื่อนไขโปรแกรม

 • อัตราดอกเบี้ย สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องมีการจดทะเบียนบริษัทและดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจากตารางข้างต้น
 • กรณีผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา ผู้กู้สามารถสอบถามยอดปิดได้ที่
  ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-232-4224 ในเวลาทำการ หรือสาขายูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
 • คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเกณฑ์การสมัครทั้งหมด
**พิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น รับกระเป๋าเดินทางมูลค่าสูงสุด 8,990 บาท
วงเงินอนุมัติ (บาท) ของกำนัล
100,000 - 399,999 กระเป๋า Cameo 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท
กระเป๋า Cameo 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท
400,000 ขึ้นไป กระเป๋า Caggioni 26 นิ้ว มูลค่า 8,990 บาท
กระเป๋า Caggioni 26 นิ้ว มูลค่า 8,990 บาท

สอบถามข้อมูลสินเชื่อบุคคลซิตี้เพิ่มเติมที่ 0-2081-1999 จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.