อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเครดิต

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเครดิต

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม

การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับกับธนาคาร ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

สำหรับบัตร Mastercard®: www.mastercard.com/us

สำหรับบัตร VISA: http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp

เลือกหัวข้อ Personal และเลือก Currency Conversion Tool

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้ธนาคารฯคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิตซิตี้

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต