Loading...

Fast Track to Royal Orchid Plus Gold Status

สำหรับท่านสมาชิกบัตรหลัก สามารถรับสิทธิ์ในการเลื่อนสถานภาพสู่สมาชิกบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อคุณมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ* และมีการสะสมไมล์จากการบินกับการบินไทย หรือเดินทาง ในระยะเวลาเดียวกัน ดังต่อไปนี้

  1. สะสมไมล์เอกสิทธิ์ครบ 22,000 ไมล์** ในระยะเวลาเดียวกัน หรือ
  2. เดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ 15 เที่ยวบิน*** ในระยะเวลาเดียวกัน

*สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมท่านสมาชิกบัตรฯ ที่มีสถานภาพบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส มาก่อนแล้ว

รายละเอียด: ธนาคารจะทำการประเมินยอดการใช้จ่าย เพื่อพิจารณาปรับเลื่อนสถานภาพสู่สมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกเดือน ดังนั้นเมื่อท่านมียอดใช้จ่ายและสะสมไมล์ฯ หรือเที่ยวบินครบตามเงื่อนไข ท่านจะได้รับสถานภาพสมาชิกบัตรทองฯ นาน 2 ปีนับจากวันที่ได้รับสิทธิการเลื่อนสถานภาพฯ • ระยะเวลาการประเมินปรับเลื่อนสถานภาพฯ จะประเมินจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกเดือนนับจากเดือนที่เริ่มเป็นสมาชิกบัตรฯ เป็นเวลา 1 รอบปีสมาชิก (12 เดือน) • สงวนสิทธิ์สถานภาพบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส ฟรีเฟอร์ สำหรับสมาชิกที่คงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ และชำระค่าธรรมเนียมเท่านั้น • ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อกองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (“unit link”) ค่าธรรมเนียมที่ดิน การเบิกเงินสดล่วงหน้า เงินสดโทรสั่งได้ เงินสดสั่งออนไลน์ การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ ออนไลน์ การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (tax refund) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามยอดค้างชำระ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ • สงวนสิทธิ์การเลื่อนสถานภาพฯ ให้เฉพาะสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ได้ • สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนสถานะสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ไม่ได้มีสถานภาพบัตรทองของการบินไทยอยู่แล้ว จนกว่าสถานภาพบัตรทองของท่านจะสิ้นสุดลง จึงจะเริ่มนับไมล์เอกสิทธิ์ **ไมล์เอกสิทธิ์คือไมล์สะสมจากการเดินทางกับสายการบินไทยเท่านั้น โดยจำนวนไมล์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (ไม่รวมบัตรโดยสารชั้น L,G,V,W,T,K,S) ไม่รวมโบนัสไมล์, ไมล์จากสายการบินร่วม Codeshare flight, บัตรโดยสารไทยสมายล์, บัตรโดยสารสายการบินในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์, บัตรโดยสารรางวัลของทุกสายการบิน และบัตรโดยสารบาร์เตอร์ ***การเดินทาง 15 เที่ยวบินไม่รวมบัตรโดยสารชั้น L,G,V,W,T,K,S (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 เป็นต้นไป) โบนัสไมล์, ไมล์จากสายการบินร่วม Codeshare flight,บัตรโดยสารไทยสมายล์, บัตรโดยสารสายการบินในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์, บัตรโดยสารรางวัลของทุกสายการบิน และบัตรโดยสารบาร์เตอร์ • สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิก โทร. 0-2232-2333 0-2232-2333

• สำหรับการพิจารณาต่ออายุสถานภาพบัตรทองฯ ที่ท่านได้รับจากโปรแกรม Preferred Fast Track to Gold status จะพิจารณาจากการใช้จ่ายผ่านบัตรซิตี้รอยัล ออร์คิด พรีเฟอร์ 2 ล้านบาทขึ้นไป ในระยะเวลา 2 ปีที่ท่านได้รับสถานะ Gold Status และสะสมไมล์เอกสิทธิ์ 44,000 ไมล์ หรือการบิน 30 เที่ยวบินกับการบินไทย ในระยะเวลาเดียวกัน หรือ สะสมไมล์เอกสิทธิ์ 22,000 ไมล์ หรือการบิน 15 เที่ยวบินกับการบินไทย ใน 12 เดือน ก่อนสมาชิกบัตรทองของท่านหมดอายุ • ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อกองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (“unit link”) ค่าธรรมเนียมที่ดิน การเบิกเงินสดล่วงหน้า เงินสดโทรสั่งได้ เงินสดสั่งออนไลน์ การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ ออนไลน์ การยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (tax refund) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามยอดค้างชำระ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ • ไมล์เอกสิทธิ์คือไมล์สะสมจากการเดินทางกับสายการบินไทยเท่านั้น โดยจำนวนไมล์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร ไม่รวมโบนัสไมล์, ไมล์จากสายการบินร่วม Codeshare flight, บัตรโดยสารไทยสมายล์, บัตรโดยสารสายการบินในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์, บัตรโดยสารรางวัลของทุกสายการบิน และบัตรโดยสารบาร์เตอร์ • สำหรับการนับเที่ยวบินระหว่างประเทศ (30 และ 15 เที่ยวบิน) ไม่รวมบัตรโดยสารชั้น L,G,V,W,T,K,S (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 เป็นต้นไป) บัตรโดยสารไทยสมายล์, บัตรโดยสารสายการบินในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์, บัตรโดยสารรางวัลของทุกสายการบิน และบัตรโดยสารบาร์เตอร์ • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด