ชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ

หญิงสาวกระโดดอย่างมีความสุขด้วยการชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้จากที่เดียว
โปรโมชั่น
ภาพที่แสดงค่าใช้จ่ายและใบเรียกเก็บเงินต่าง ๆ

รับเครดิตเงินคืนสูงถึง 10% เป็นเวลา 3 เดือน

 •  เมื่อคุณสมัครบริการ Citi One Bill เพื่อชำระค่าบริการ ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต (3BB), ทรู มูฟ เอช, ทรูวิชั่นส์, ทรู อินเทอร์เน็ต, การไฟฟ้านครหลวง (MEA), การประปานครหลวง (MWA), ทีโอที (TOT), กสท โทรคมนาคม (CAT)
 •  เฉพาะผู้สมัครและได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไข

 •  จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท ต่อ บิล ต่อ เดือน
 •  ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตซิตี้ ภายใน 90 วัน หลังจากมีการเรียกเก็บบิลนั้นๆ
รายชื่อผู้ให้บริการ

บริการที่ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายผ่าน Citi One Bill

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิตผ่านออนไลน์:

 • ขั้นตอนที่ 1 คลิกปุ่ม "สมัครออนไลน์"

 • ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม “สมัคร”

 • ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ของธนาคารซิตี้แบงก์จะทำการติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ข้อมูลประกอบการสมัคร

กรุณคลิกที่ประเภทของผู้ให้บริการ เพื่อดูข้อมูลประกอบการสมัคร

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ข้อตกลงการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการต่าง ๆผ่านบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ("บัตร") ของท่านจะมีผลต่อเมื่อ หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการของท่าน ได้รับการอนุมัติจากองค์กร ที่ให้บริการ ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยในระหว่างรอการอนุมัติ ท่านจะต้องชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ ด้วยตนเองตามปกติ
 2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ เฉพาะประเภทบุคคลเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติสำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลทุกกรณี
 3. ธนาคารฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ ตามงวดการเรียกเก็บเงินที่แต่ละองค์กรแจ้งมายังธนาคารฯ ซึ่งจะปรากฏยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของท่านที่ธนาคารฯ จัดส่งให้ท่านทุกเดือน นอกจากนี้หมายเลขบัญชีบัตรของท่านจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินที่องค์กรส่งให้ท่านตามปกติทุกเดือน หากท่านไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน โปรดติดต่อองค์กรสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ท่านใช้บริการโดยตรง
 4. ในกรณีที่รายการค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการใดเกินกว่าวงเงินคงเหลือของท่าน หรือเกินกว่าจำนวนเงินต่อรายการที่ธนาคารฯ กำหนดไว้ หรือในกรณีที่ธนาคารฯ ไม่อนุมัติรายการเรียกเก็บรายใด หรือได้ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการบัตรของท่าน หรือในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินดังกล่าวผ่านบัตรของท่าน ธนาคารฯ จะไม่หักค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการผ่านบัตรของท่าน ท่านจะต้องชำระเงินดังกล่าวด้วยตนเองต่อองค์กรภายในกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน เพื่อมิให้บริการสาธารณูปโภค/บริการต่างของท่านถูกระงับการใช้บริการจากองค์กรนั้น โดยท่านตกลงและยอมรับว่ากรณีดังกล่าวมิใช่ความรับผิดชอบของธนาคารฯ และท่านจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องใดๆ จากธนาคารฯ
 5. ในกรณีที่ลายมือชื่อของท่านในหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ แตกต่างไปจากลายมือชื่อของท่านในใบสมัครหรือเอกสารอื่นใดที่ได้ให้ไว้กับธนาคารฯ หรือในกรณีที่ท่านได้ขอใช้บริการผ่านบัตรซึ่งธนาคารฯ เปิดให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ตาม ก็ไม่เป็นการลบล้างหน้าที่ และภาระผูกพันของท่านที่ต้องชำระชดใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ ตามที่เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการจากท่าน โดยท่านจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ จากธนาคารฯ หรือองค์กร และจะไม่โต้แย้งหรือปฏิเสธการใช้บริการดังกล่าว
 6. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานหมายเลขบัตรของท่านได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ท่านตกลงให้มีผลใช้บังคับเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนั้นด้วย
 7. ในกรณีที่ท่านได้โอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภค/บริการให้แก่บุคคลอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค/บริการ ท่านจะต้องแจ้งยกเลิกการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการดังกล่าวต่อธนาคารฯ มิฉะนั้นธนาคารฯ จะยังคงมีสิทธิเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ ผ่านบัตรของท่านต่อไป
 8. การให้บริการนี้จะเป็นอันยกเลิกเมื่อธนาคารฯ ได้บอกเลิกการให้บริการหรือยกเลิกบัตรของท่าน ซึ่งธนาคารฯ มีสิทธิ์บอกเลิก หรือยกเลิกบริการนี้ ณ เวลาใดก็ตามที่เห็นสมควรหรือจำเป็น หรือเมื่อท่านแจ้งยกเลิกบริการกับธนาคารฯ โดยท่านต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588
 9. การให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการผ่านบัตร ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ธนาคารฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 10. หากท่านได้รับอนุมัติให้ใช้บริการนี้ ให้ถือว่าท่านได้ขอยกเลิกการหักบัญชีตามที่เคยแจ้งไว้กับธนาคาร หรือองค์กรอื่นก่อนหน้านี้
 11. หากมีการเรียกเก็บเงินจากองค์กรสาธารณูปโภค/บริการต่างๆ ระหว่างที่ธนาคารฯ ดำเนินการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้ท่าน การหักบัญชีของท่านจะไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นท่านจะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการดังกล่าวเองต่อองค์กรภายในกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่กำหนด เพื่อมิให้ให้บริการสาธารณูปโภค/บริการต่างของท่านถูกระงับการใช้บริการจากองค์กรนั้น โดยท่านตกลงและยอมรับว่ากรณีดังกล่าวมิใช่ความรับผิดชอบของธนาคารฯ และท่านจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องใดๆ จากธนาคารฯ
 12. เมื่อธนาคารฯ ได้อนุมัติการขอใช้บริการนี้แล้วธนาคารฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านมิได้โต้แย้งใดๆ ภายในเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด ให้ถือว่าท่านตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนั้นด้วยทุกประการ
 13. การอนุมัติเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตร เป็นการอำนวยความสะดวกในการเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้าธนาคารฯ เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ มิได้มีส่วนร่วมในการชี้ช่องหรือจัดให้มีการทำประกันผ่านธนาคารฯ แต่อย่างใด เงื่อนไขต่างๆ ในการคุ้มครองเป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ระหว่างลูกค้าและบริษัทประกัน รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิใช่การตัดชำระบัญชีค่าเบี้ยประกันนั้น กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทประกันโดยตรง
 14. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสำหรับรายการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต