Citi®
Thai | English
ฟินติดดาว อร่   ยติดใจ
ไกลถึงไต้หวัน

ลุ้นอิ่มเหนือระดับกับเชฟมิชลินสตาร์ที่ไต้หวัน
3 วัน 2คืน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน รวมมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท

รับ 1 สิทธิ์
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ วีซ่า ที่ร้านอาหารใดก็ได้ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป*

รับ 10 สิทธิ์
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ วีซ่า ที่ 10 ร้านอาหารพิเศษ ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป

พร้อม ส่วนลด 50%
สำหรับเมนูพิเศษ

ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นโชค: พิมพ์ CTB (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข ส่งมาที่ 4712228 โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนออนไลน์
คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดโปรโมชั่น ณ 10 ร้านค้าที่ร่วมรายการ
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงค์ออนไลน์ สิทธิพิเศษทั่วทุกมุมโลก Citi World Privileges
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: • คำนวณสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร ตาม MCC CODE ของ VISA INTERNATIONAL ยกเว้นการใช้จ่ายที่ร้านอาหารในโรงแรมและยอด PayLite conversion on Phone ระหว่าง 16 มิ.ย. 61 – 31 ส.ค. 61 • แพ็กเกจทัวร์ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย พร้อมที่พัก 2 คืน จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) มูลค่ารางวัลละ 131,200 บาท รวมมูลค่า 1,312,000 บาท ราคา แพ็กเกจทัวร์ไต้หวันเป็นราคา ณ วันที่ 11 พ.ค. 61 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น โดยธนาคารฯ จะพิมพ์หมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์และนำมาจับรางวัลในวันที่ 1 ต.ค. 61 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอน บางกอก กอล์ฟ คลับ เลขที่ 99/3 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี และจะประกาศผลรายชื่อ ผู้โชคดีทาง www.citibank.co.th • ผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ไต้หวันจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือนและ จะต้องออกเดินทางตามวัน และเวลาที่ทางธนาคารฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการแยกเดินทางจากกลุ่ม ธนาคารฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบ ในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น • ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจ ทัวร์ไต้หวันถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไต้หวัน • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ • หลังจากการจับรางวัลทางธนาคารฯ จะส่งจดหมายแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบ ถึงวิธีการ และเงื่อนไขในการรับของรางวัล • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางตามกำหนดการที่ทางธนาคารฯ กำหนดสำหรับช่วงเดือนมกราคม 2562 เท่านั้น • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งคูปองชิงรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล สูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฏชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน • ขอสงวนสิทธิ์ในการ จับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่งที่ ท.ป. 104/2544 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ การมอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันที่เดินทาง • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด • พนักงานธนาคารฯ และพนักงานตัวแทนโฆษณาและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปผู้ได้รับของรางวัลเพื่อ การประชาสัมพันธ์ของธนาคารฯ ภาพถ่ายผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางธนาคารฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้เผยแพร่ในการ ประชาสัมพันธ์ได้ • ใบอนุญาตให้จัดให้้มีการเล่นแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 140/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 • ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ • ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นบุคคลที่ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) กำหนดให้ธนาคารฯ ต้องนำส่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม FATCA เช่น เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติอเมริกา หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้โชคดีตกลงจะให้ความยินยอมแก่ธนาคารฯ ในการนำส่งข้อมูลต่างๆ ของผู้โชคดี (เช่น ชื่อที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่ารางวัลที่ได้รับ) ให้กับหน่วยงาน ของรัฐทั้งใน และต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นใดตามที่ FATCA กำหนด หากผู้โชคดีไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวแก่ธนาคารฯ ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการได้รางวัลของผู้โชคดี และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป • ผู้โชคดี สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ธนาคารซิตี้แบงก์ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของ ผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของธนาคารฯ สามารถนำไป เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยมิต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • UCBC19
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
Copyright © 2018 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.