Thai | English
Citi
อร่อยฟิน เหนือระดับ กับต้นตำรับที่เซี่ยงไฮ้ ลุ้น ทริปสุดฟัน อิ่มสุดฟิน มิชลินสตาร์ที่เซี่ยงไฮ้ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 102,800 บาท รวมมูลค่า 1,028,000 บาท ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2562 รับ10สิทธิิ์ + ส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิปณ 10 ร้านอาหารที่ร่วมรายการ รับ1สิทธิิ์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ร้านอาหารใดก็ได้ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป ลงทะเบียน SMS เพียงครั้งเดียว พิมพ์ CTB (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (3 บาท /ข้อความ โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ)
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ >>
คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดโปรโมชั่น ณ 10 ร้านค้าที่ร่วมรายการ >>
 
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: • คำนวณสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร ตาม MCC CODE ของ VISA INTERNATIONAL ยกเว้นการใช้จ่ายที่ร้านอาหารในโรงแรมและยอดบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย ระหว่าง 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 62 • แพ็กเกจทัวร์เซี่ยงไฮ้ 3 วัน 2 คืน ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย พร้อมที่พัก 2 คืน จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) มูลค่ารางวัลละ 102,800 บาท รวมมูลค่า 1,028,000 บาท ราคารางวัลแพ็กเกจเซี่ยงไฮ้ เป็นราคา ณ วันที่ 6 มิ.ย. 62 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ทุกประเภทที่ลงทะเบียน SMS ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น โดยธนาคารฯ จะพิมพ์หมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์และนำมาจับรางวัลในวันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ เลขที่ 99/3 ม. 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี และจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทาง www.citibank.co.th • ผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์เซี่ยงไฮ้จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือนและจะต้องออกเดินทางตามวัน และเวลาที่ทางธนาคารฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการแยกเดินทางจากกลุ่ม ธนาคารฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์เซี่ยงไฮ้ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศจีน • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ • หลังจากการจับรางวัล ทางธนาคารฯ จะส่งจดหมายแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบถึงวิธีการ และเงื่อนไขในการรับของรางวัล • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางตามกำหนดการที่ทางธนาคารฯ กำหนดสำหรับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งคูปองชิงรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน • ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันที่เดินทาง • พนักงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มธุรกิจซิตี้ในประเทศไทย พนักงานตัวแทน พนักงานโฆษณา และครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ • ใบอนุญาตให้จัดให้้มีการเล่นแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 108/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62 • ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ • ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นบุคคลที่ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) กำหนดให้ธนาคารฯ ต้องนำส่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องตาม FATCA เช่น เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติอเมริกา หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้โชคดีตกลงจะให้ความยินยอมแก่ธนาคารฯ ในการนำส่งข้อมูลต่างๆของผู้โชคดี (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่ารางวัลที่ได้รับ) ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งใน และต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นใดตามที่ FATCA กำหนด หากผู้โชคดีไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวแก่ธนาคารฯ ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการได้รางวัลของผู้โชคดี และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ธนาคารซิตี้แบงก์ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพและ/หรือเสียงผู้ได้รับของรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของธนาคารฯ ภาพถ่ายผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางธนาคารฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้เผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ได้โดยมิต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่า ตอบแทน • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด • UCBL12
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
การรักษาข้อมูล และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2019 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.