Thai | English
Citi
เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรแกรมเครดิตเงินคืนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ทุกวันพุธ (eFX) (6 มกราคม – 31 มีนาคม 2564) 1. ระยะเวลาของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่ 6 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 2. “ยอดรวมธุรกรรมที่เข้าร่วมโปรแกรม” หมายถึง ยอดรวมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าของรายการแลกเงินตรา ต่างประเทศระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคารซิตี้แบงก์ ผ่านช่องทางซิตี้โมบายล์แอป หรือซิตี้แบงก์ออนไลน์ (รายการ eFX) ในวันพุธของแต่ละสัปดาห์ภายในระยะเวลาของโปรแกรม 3. ธุรกรรมที่เข้าร่วมรายการคือการแลกเงินระหว่าง 9 สกุลเงิน ได้แก่ บาท (THB), ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), ปอนด์ (GBP), ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD), เยน (JPY), ฟรังก์สวิส (CHF), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) 4. เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดรวมธุรกรรมที่เข้าร่วมโปรแกรมในวันพุธของแต่ละสัปดาห์ ตามวันและเวลาที่บันทึกในฐานข้อมูลของธนาคารซิตี้แบงก์ โดยยอดรวมธุรกรรมที่เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละสัปดาห์จะไม่นำมารวมกัน 5. สำหรับยอดรวมธุรกรรมที่เข้าร่วมโปรแกรม ทุกๆ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในวันพุธของแต่ละสัปดาห์ ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท ในกรณีที่ยอดเงินไม่ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในวันพุธของแต่ละสัปดาห์ จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน 6. กรณีเป็นรายการที่มิใช่สกุลดอลลาร์สหรัฐ การเทียบเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารฯ ณ วันที่ทำรายการ 7. จำกัดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของโปรแกรม กรณีที่ลูกค้ามีบัญชีร่วมนั้นจะนับรวมเป็นยอดการทำรายการของลูกค้าบัญชีหลักเท่านั้นไม่ว่าจะมีเจ้าของบัญชีร่วมกี่ท่านก็ตาม 8. ธนาคารฯ จะทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้าเป็นรายเดือน โดยเครดิตเงินคืนจากธุรกรรมในแต่ละเดือน ลูกค้าจะได้รับภายในสิ้นเดือนถัดไป 9. เครดิตเงินคืนจะได้รับเป็นสกุลเงินไทยบาท และจะถูกโอนเข้าบัญชีสกุลไทยบาทที่เป็นบัญชีหลักผูกกับบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ดของลูกค้า กรณีลูกค้าไม่มีบัตรเดบิต ธนาคารฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสกุลไทยบาทบัญชีใด บัญชีหนึ่งของลูกค้า 10. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านซิตี้โมบายล์แอปหรือซิตี้แบงก์ออนไลน์ (eFX) เป็นบริการที่ธนาคารฯ จัดให้มีเพื่อลูกค้าทำการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น 11. รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ทำผ่านช่องทางอื่น เช่น ช่องทางสาขา ผ่านทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี หรือช่องทางเอกสารการทำธุรกรรม (Authorization Corner) ไม่เข้าร่วมรายการนี้ 12. บุคคลอเมริกัน ตามการแสดงตนการเป็นพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกาและ Foreign Account Tax Compliance Act  (FATCA) ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ 13. ของรางวัล (เครดิตเงินคืน) ดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถรับใบยืนยันมูลค่า ของรางวัลได้จากธนาคารฯ 14. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 15. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ ©2021 Citigroup Inc.Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์ สร้างรหัสผู้ใช้ เพื่อเข้าใช้งานซิตี้แบงก์ออนไลน์

ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์

 

กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอและรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น

CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2021 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.