Thai | English
citigold®
เปิดใช้งาน Citibank Global Wallet และใช้จ่ายผ่านสกุลเงินต่างประเทศรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%*
เปิดใช้งาน Citibank Global Wallet และใช้จ่ายผ่านบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ 20,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 26 ก.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 ลงทะเบียน Citibank Global Wallet เพื่อเริ่มใช้งาน ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการ ด้วยการเปิดใช้งาน Citibank Global Wallet ผ่านซิตี้โมบายล์แอปฯ เพื่อการใช้งาน 1 ลงชื่อเข้าใช้ซิตี้ โมบายล์ แอปฯ ของคุณ  2 เปิดใช้งาน Citibank Global Wallet และเปิดบัญชีสุกลเงินต่างประเทศ  3 โอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดใหม่ผ่านแอปฯ THB > USD EUR AUD GBP CHF JPY HKD SGD 4 เริ่มต้นใช้จ่ายในสกุลเงินท้องถิ่นและออนไลน์ได้ทุกที่ทั่วโลก
เงื่อนไข >>
ทำไมเราจึงเลือก Citibank Global Wallet? ไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อคุณช้อปปิ้งในต่างประเทศหรือออนไลน์ทั่วโลก ไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารซิตี้แบงก์ทั่วโลก ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มในประเทศไทยและจากกว่า 20,000 ตู้เอทีเอ็มทั่วโลก ถอนเงินสดสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อวันหรือเทียบเท่า ถอนเงินสดจากในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ควบคุมการใช้จ่ายทั่วโลกของคุณโดยสามารถเลือกช่วงเวลาในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในอัตราที่คุณพอใจที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์ สร้างรหัสผู้ใช้ เพื่อเข้าใช้งานซิตี้แบงก์ออนไลน์
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ โอนเงิน
คำเตือน: ท่านควรตระหนักว่าในกรณีที่สถาบันการเงินถูกปิดกิจการ เงินฝากบัญชีฝากเงินตราต่างประเทศของท่านจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนเงินฝากทั้งหมดรวมดอกเบี้ยเมื่อนับรวมกันทุกบัญชีที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงินแห่งนี้และท่านอาจจะได้รับคืนไม่เต็มจำนวนโดยต้องเฉลี่ยตามสัดส่วนหลังจากที่มีการชำระบัญชีทรัพย์สินของสถาบันการเงิน ท่านมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจทำให้เงินต้นของท่าน เมื่อเทียบกับสกุลเงินบาทอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ในบางช่วงเวลา
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
การรักษาข้อมูล และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2019 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.