Thai | English
citigold®
เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับโปรแกรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด • โปรแกรมนี้มีผลกับผู้เข้าร่วมรายการ ผ่านการลงทะเบียน ด้วยการเปิดใช้งาน Citibank Global Wallet ผ่าน ซิติ้โมบายล์ แอปฯ และใช้จ่ายในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งระบบจะตัดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่กับประเทศที่ลูกค้าทำการใช้จ่าย หากประเทศที่ทำการใช้จ่ายนั้นเป็นประเทศที่มิได้รองรับด้วย Citibank Global Wallet ระบบจะทำการตัดจากสกุลเงินบาท ซึ่งจะมิได้เข้าร่วมในรายการนี้ • โปรแกรมนี้สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 20,000 บาทหรือเทียบเท่าในการใช้จ่ายต่างประเทศผ่านบัตรซิตี้โกลด์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด บัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด และบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 • ยอดใช้จ่ายต่างประเทศ 20,000 บาทหรือเทียบเท่า คือยอดการใช้บัตรซิตี้โกลด์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด บัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด รูดซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศรวมทั้งหมดมูลค่า 20,000 บาท โดยไม่มีข้อกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเซลล์สลิป โปรแกรมนี้ไม่รวมการเบิกเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม • บัตรซิตี้โกลด์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด บัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด และบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด มีคุณสมบัติในการใช้งานได้ทั้งบัตรเอทีเอ็มในการเบิกถอนเงินสด และคุณสมบัติการใช้งานบัตรเดบิต โดยสามารถใช้ชำระค่าสินค้า และบริการผ่านเครื่องรูดบัตรที่มีสัญลักษณ์ของมาสเตอร์การ์ดและรองรับบัตรเดบิตชิปการ์ดแบบสองมาตรฐาน คือมาตรฐานไทย และมาตรฐานต่างประเทศมาสเตอร์การ์ด บัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ดนี้มีความปลอดภัยในระดับสากลและรองรับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยรายการในประเทศจะดำเนินการผ่านชิปการ์ดตามมาตรฐานไทย และรายการในต่างประเทศจะดำเนินการผ่านชิปการ์ดมาตรฐานต่างประเทศมาสเตอร์การ์ด อย่างไรก็ดีขณะนี้เครื่องรูดบัตรของธนาคารในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้รองรับมาตรฐานไทย ซึ่งทั้งนี้อาจมีร้านค้าบางร้านที่ยังไม่สามารถให้บริการนี้กับท่านได้ ทางธนาคารซิตี้แบงก์ ("ธนาคารฯ") ขออภัยในความไม่สะดวกนี้ มา ณ ที่นี้ • หากลูกค้าทำรายการผ่านร้านค้าที่รองรับด้วยมาตรฐานไทยหรือเบิกเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารในประเทศไทย ธุรกรรม นั้นจะถูกตัดยอดเงินการใช้จ่ายหรือถอนเงินสดจากบัญชีสกุลเงินบาทที่เชื่อมกับบัตรซิตี้แบงก์เดบิตมาสเตอร์การ์ดของท่าน • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างไรก็ดี • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารฯ อาจเรียกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับของรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด ซึ่งรวมถึงเครดิตเงินคืน ธนาคารฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเปิดเผยมูลค่าของรางวัล ดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับกับกรมสรรพากร ของรางวัลดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหน้าที่แจ้งแหล่งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ
เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการรับเครดิตเงินคืน • หากลูกค้ามียอดการใช้จ่ายจากบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ดครบที่โปรแกรมกำหนด ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนจากใช้จ่าย โดยแบ่งเครดิตเงินคืนเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้; ช่วงที่ 1 สำหรับยอดการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 และช่วงที่ 2 สำหรับยอดการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62 โดยจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 หลังจากสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงสำเร็จ จะได้รับเครดิตเงินคืนตลอดระยะเวลาของโปรแกรมรวมทั้ง 2 ช่วงเวลา สูงสุด 5,000 บาทต่อบัตรสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ และ 2,000 บาทต่อบัตรสำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ และลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้งกล่าว โดยหากได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท (สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์) หรือ 2,000 บาท (สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้และลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง) แล้วในช่วงที่ 1 จะไม่สามารถรับเครดิตเงินคืนได้อีกในช่วงที่ 2 ได้อีก • ธนาคารฯจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินไทยบาทที่เชื่อมโยงกับบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด บัตรซิตี้ ไพรออริติ้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด หรือ บัตรซิตี้โกลด์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด • จำนวนของการใช้จ่ายจะถูกคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของซิตี้แบงก์ ณ วันที่ชำระเงินหรือวันที่หักจากบัญชีของลูกค้าซึ่งอาจแตกต่างจากวันที่ทำธุรกรรม • ในกรณีที่ท่านใช้จ่ายไม่ถึง 20,000 บาท หรือเทียบเท่าตลอดรายการ ท่านจะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างไรก็ดี • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์ สร้างรหัสผู้ใช้ เพื่อเข้าใช้งานซิตี้แบงก์ออนไลน์
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ โอนเงิน
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
การรักษาข้อมูล และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2019 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.