Citi
Thai | English
เงื่อนไขสำหรับโปรแกรมซิตี้โกลด์เพื่อนแนะนำเพื่อน: 1. โปรแกรมซิตี้โกลด์เพื่อนแนะนำเพื่อนสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ ลูกค้าซิตี้แบงก์ ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีเรดดี้เครดิต ปัจจุบันของธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร ที่แนะนำเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาเป็นลูกค้าซิตี้โกลด์ ใหม่ด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทาง การเงินของธนาคารฯ ได้สำเร็จตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 2. สถานะซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารรวมมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 3. การแนะนำลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่สำเร็จ หมายถึง การที่ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชี และลงทุนในกองทุนรวมหรือตราสารหนี้ต่างประเทศตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยเงินลงทุนใหม่ ภายในระยะเวลาของโปรแกรมนี้ โดยผู้ถูกแนะนำต้องคงจำนวนเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนสำหรับการเป็นสถานะซิตี้โกลด์ ไว้อย่างน้อย 2 เดือนปฏิทินติดต่อกันหลังจากเดือนที่มีการฝาก/ลงทุน 4. ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯ มาก่อน 5. การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีการลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่ 6. หากผู้แนะนำสมาชิกใหม่ที่จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่าดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้แนะนำแทน a. ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 5,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 25,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 50,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น b. ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 7,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 35,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 70,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น c. ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 15,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 75,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 150,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น 7. หากผู้ถูกแนะนำที่จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่าดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้ถูกแนะนำแทน: ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 2,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 20,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น 8. คะแนนสะสมจะถูกบันทึกและโอนเข้าบัตรเครดิตซิตี้บัตรหลักเท่านั้น โดยจะเครดิตเข้าบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเพียงใบเดียว 9. ในกรณีมีผู้แนะนำหลายรายสำหรับผู้ถูกแนะนำรายเดียว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ผู้แนะนำคนแรก คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด 10. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี 11. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (บัตรเครดิตซิตี้ แคชเบ็ก และ บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ ไม่สามารถร่วมรายการได้) 12. บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 13. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นของรางวัลหรือเงินเครดิตจากรายการส่งเสริมการขายนี้กับทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำ มีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หรือในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 14. กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด 15. ธนาคารฯ อาจเรียกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฏหมายกำหนดสำหรับของรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนแนะนำเพื่อน ซึ่งรวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน, และสินค้า/ของกำนัล ธนาคารฯ มีหน้าที่ตามกฏหมายที่จะยื่นแบบแสดง รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเปิดเผยมูลค่าของรางวัลดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับให้กับกรมสรรพากร ของรางวัลดังกล่าวถือเป็นเงินได้ พึงประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องนำไปรวมคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัล ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบยื่นยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ 16. ลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของโปรแกรมนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมหรือรับโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ของโปรแกรมอื่นได้  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน: • แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์กับธนาคารฯ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวจากเพื่อนก่อน • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารซิตี้ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือเป็นผู้ที่ทำการสมัคร และรอการอนุมัติ หรือเป็นผู้ที่เคยสมัครบัตรเครดิตธนาคารซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ภายในระยะเวลา 1 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ทำการแนะนำเพื่อน • ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ระหว่าง 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 61 พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในรอบบัญชีแรก โดยมีของรางวัลดังต่อไปนี้ ประเภทผลิตภัณฑ์ รางวัลสำหรับผู้แนะนำ เงินคืนเข้าบัญชี (กรณีที่ผู้แนะนำเป็น ผู้ถือบัตรซิตี้) บัตรกำนัล (กรณีผู้แนะนำไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรซิตี้) สิทธิ์สะสม แลกของรางวัลบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจหรือ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ 1,500 บาท 1,500 บาท 1 สิทธิ์ บัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ (ยกเว้น ซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค และซิตี้ ซิมพลิซิตี้) 700 บาท 700 บาท 1 สิทธิ์ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 700 บาท 700 บาท 1 สิทธิ์ ซิตี้ ไพรออริตี้ บัตรกำนัล 1,000 บาท บัตรกำนัล 1,000 บาท 1 สิทธิ์ ซิตี้โกลด์ สูงสุด 150,000 คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด รายละเอียด และข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก บัตรกำนัล สูงสุด 15,000 บาท รายละเอียด และข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก 2 สิทธิ์ จำนวนสิทธิ์สะสมสำหรับแลกรางวัล สะสมครบ 5 สิทธิ์ รางวัลสำหรับผู้แนะนำ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก เงื่อนไขการรับของรางวัลและเครดิตเงินคืน: • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืน 700 บาท หรือ 1,500 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัตรที่เพื่อนสมัคร ในกรณีที่ผู้แนะนำและ ผู้ถูกแนะนำทำการสมัครและทั้งสองท่านได้รับการอนุมัติ โดยทางธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ภายใน 90 วัน หลังจบโปรแกรม และสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเฉพาะท่านที่ยังคงสมาชิกภาพและมีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น • ถ้าหากผู้แนะนำไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติ ผู้แนะนำจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่าเทียบเท่ามูลค่าเครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไขข้างต้น เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับบัญชีซิตี้โกลด์ ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่ https://www.citibank.co.th/edm/1117/CGMGM1117/p1web.html • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 1 สิทธิ์แต่ไม่ถึง 5 สิทธิ์ จะได้รับเป็นเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลตามตารางข้างต้น • ในกรณีที่ผู้แนะนำ ได้รับของรางวัลพิเศษสำหรับ 5 สิทธิ์แล้ว จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืนอีก • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 5 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับทั้งของรางวัล และเครดิตเงินคืน ตัวอย่างเช่น ผู้แนะนำสะสมได้ครบ 6 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก และได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนสมัครตามตารางข้างบน • ผู้แนะนำจะได้รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก เมื่อสะสมครบ 5 สิทธิ์ จากการแนะนำเพื่อนสำเร็จในระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 61 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับเฉพาะจำนวนเพื่อนที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตประเภทใดๆ อยู่ในปัจจุบัน (เฉพาะผู้สมัครใหม่) และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน • ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำสมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต/บัญชีซิตี้ ไพรออริตี้/บัญชีซิตี้โกลด์ ได้รับการอนุมัติ มากกว่า 1 บัตร/บัญชี ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลหรือเครดิตเงินคืนเท่ากับ 1 สิทธ์ ตามตารางข้างต้น • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนผู้ที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือ สมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกโดยสาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยบัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค และซิตี้ ซิมพลิซิตี้จะไม่นับรวม สำหรับโปรแกรมนี้ ทั้งผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ • ทางธนาคารฯ อาจจะทำการตรวจสอบกลับไปยังเพื่อนที่ท่านแนะนำ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบของรางวัลและเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีหากผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับท่าน • ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกให้รางวัลผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนก่อน ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันถูกนำแนะจากหลายท่าน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ แต่ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ บัญชีซิตี้โกลด์ และ/หรือสมัครบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ • มูลค่าของของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน รวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน และสินค้า/ของกำนัล ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารซิตี้แบงก์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเปิดเผยมูลค่าของรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้ง แหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง และสามารถขอใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริม การขายครั้งนี้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588 เงื่อนไขการรับของรางวัลพิเศษ: • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิกของ BIG อยู่แล้ว (ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิกและของรางวัล บริหารจัดการ โดย BIG ในชื่อว่า “BIG Loyalty”) และมีหมายเลขการลงทะเบียนอันถูกเรียกว่า “BIG Member ID” ที่ออกโดย BIG เพี่อรับรางวัลพิเศษ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผล และขอ Big ID ภายใน 90 วัน หลังจบโปรแกรม • ของรางวัล (คะแนน BIG Points) สามารถแลกเป็นเที่ยวบินแอร์เอเชีย ซึ่งเทียบเท่าเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพ-โตเกียว มีมูลค่า 31,200 บาท ซึ่งเป็นราคาตั๋ว ณ วันที่ 14 ส.ค. 2561  ซึ่งอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม BIG Loyalty และข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินแอร์เอเชีย • ของรางวัล (คะแนน BIG Points) ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือคืนได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรแกรม BIG หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับของรางวัล(คะแนน BIG Points) ให้ติดต่อที่ผู้ให้บริการสินค้าโดยตรง กรณีนี้คือ กรุณาติดต่อ แอร์เอเชียบิ๊กโดยตรง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีซิตี้โกลด์และบัญชีซิตีไพรออริตี้: • ซิตี้ ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท • ซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป • ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารฯ มาก่อน • การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่ • ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องรักษาสถานะซิตี้โกลด์หรือสถานะซิตี้ ไพรออริตี้ไว้จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับของรางวัล • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลอเมริกัน
เงื่อนไขสำหรับโปรแกรมซิตี้โกลด์เพื่อนแนะนำเพื่อน: 1. โปรแกรมซิตี้โกลด์เพื่อนแนะนำเพื่อนสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ ลูกค้าซิตี้แบงก์ ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีเรดดี้เครดิต ปัจจุบันของธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร ที่แนะนำเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาเป็นลูกค้าซิตี้โกลด์ ใหม่ด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทาง การเงินของธนาคารฯ ได้สำเร็จตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 2. สถานะซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารรวมมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 3. การแนะนำลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่สำเร็จ หมายถึง การที่ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชี และลงทุนในกองทุนรวมหรือตราสารหนี้ต่างประเทศตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยเงินลงทุนใหม่ ภายในระยะเวลาของโปรแกรมนี้ โดยผู้ถูกแนะนำต้องคงจำนวนเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนสำหรับการเป็นสถานะซิตี้โกลด์ ไว้อย่างน้อย 2 เดือนปฏิทินติดต่อกันหลังจากเดือนที่มีการฝาก/ลงทุน 4. ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯ มาก่อน 5. การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีการลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่ 6. หากผู้แนะนำสมาชิกใหม่ที่จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่าดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้แนะนำแทน a. ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 5,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 25,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 50,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น b. ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 7,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 35,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 70,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น c. ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 15,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 75,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 150,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น 7. หากผู้ถูกแนะนำที่จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่าดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้ถูกแนะนำแทน: ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 2,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 20,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น 8. คะแนนสะสมจะถูกบันทึกและโอนเข้าบัตรเครดิตซิตี้บัตรหลักเท่านั้น โดยจะเครดิตเข้าบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเพียงใบเดียว 9. ในกรณีมีผู้แนะนำหลายรายสำหรับผู้ถูกแนะนำรายเดียว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ผู้แนะนำคนแรก คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด 10. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี 11. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (บัตรเครดิตซิตี้ แคชเบ็ก และ บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ ไม่สามารถร่วมรายการได้) 12. บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 13. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นของรางวัลหรือเงินเครดิตจากรายการส่งเสริมการขายนี้กับทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำ มีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หรือในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 14. กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด 15. ธนาคารฯ อาจเรียกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฏหมายกำหนดสำหรับของรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนแนะนำเพื่อน ซึ่งรวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน, และสินค้า/ของกำนัล ธนาคารฯ มีหน้าที่ตามกฏหมายที่จะยื่นแบบแสดง รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเปิดเผยมูลค่าของรางวัลดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับให้กับกรมสรรพากร ของรางวัลดังกล่าวถือเป็นเงินได้ พึงประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องนำไปรวมคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัล ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบยื่นยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ 16. ลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของโปรแกรมนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมหรือรับโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ของโปรแกรมอื่นได้  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน: • แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์กับธนาคารฯ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวจากเพื่อนก่อน • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารซิตี้ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือเป็นผู้ที่ทำการสมัคร และรอการอนุมัติ หรือเป็นผู้ที่เคยสมัครบัตรเครดิตธนาคารซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ภายในระยะเวลา 1 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ทำการแนะนำเพื่อน • ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ระหว่าง 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 61 พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในรอบบัญชีแรก โดยมีของรางวัลดังต่อไปนี้ ประเภทผลิตภัณฑ์ รางวัลสำหรับผู้แนะนำ เงินคืนเข้าบัญชี (กรณีที่ผู้แนะนำเป็น ผู้ถือบัตรซิตี้) บัตรกำนัล (กรณีผู้แนะนำไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรซิตี้) สิทธิ์สะสม แลกของรางวัลบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจหรือ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ 1,500 บาท 1,500 บาท 1 สิทธิ์ บัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ (ยกเว้น ซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค และซิตี้ ซิมพลิซิตี้) 700 บาท 700 บาท 1 สิทธิ์ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 700 บาท 700 บาท 1 สิทธิ์ ซิตี้ ไพรออริตี้ บัตรกำนัล 1,000 บาท บัตรกำนัล 1,000 บาท 1 สิทธิ์ ซิตี้โกลด์ สูงสุด 150,000 คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด รายละเอียด และข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก บัตรกำนัล สูงสุด 15,000 บาท รายละเอียด และข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก 2 สิทธิ์ จำนวนสิทธิ์สะสมสำหรับแลกรางวัล สะสมครบ 5 สิทธิ์ รางวัลสำหรับผู้แนะนำ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก เงื่อนไขการรับของรางวัลและเครดิตเงินคืน: • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืน 700 บาท หรือ 1,500 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัตรที่เพื่อนสมัคร ในกรณีที่ผู้แนะนำและ ผู้ถูกแนะนำทำการสมัครและทั้งสองท่านได้รับการอนุมัติ โดยทางธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ภายใน 90 วัน หลังจบโปรแกรม และสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเฉพาะท่านที่ยังคงสมาชิกภาพและมีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น • ถ้าหากผู้แนะนำไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติ ผู้แนะนำจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่าเทียบเท่ามูลค่าเครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไขข้างต้น เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับบัญชีซิตี้โกลด์ ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่ https://www.citibank.co.th/edm/1117/CGMGM1117/p1web.html • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 1 สิทธิ์แต่ไม่ถึง 5 สิทธิ์ จะได้รับเป็นเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลตามตารางข้างต้น • ในกรณีที่ผู้แนะนำ ได้รับของรางวัลพิเศษสำหรับ 5 สิทธิ์แล้ว จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืนอีก • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 5 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับทั้งของรางวัล และเครดิตเงินคืน ตัวอย่างเช่น ผู้แนะนำสะสมได้ครบ 6 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก และได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนสมัครตามตารางข้างบน • ผู้แนะนำจะได้รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก เมื่อสะสมครบ 5 สิทธิ์ จากการแนะนำเพื่อนสำเร็จในระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 61 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับเฉพาะจำนวนเพื่อนที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตประเภทใดๆ อยู่ในปัจจุบัน (เฉพาะผู้สมัครใหม่) และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน • ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำสมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต/บัญชีซิตี้ ไพรออริตี้/บัญชีซิตี้โกลด์ ได้รับการอนุมัติ มากกว่า 1 บัตร/บัญชี ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลหรือเครดิตเงินคืนเท่ากับ 1 สิทธ์ ตามตารางข้างต้น • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนผู้ที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือ สมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกโดยสาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยบัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค และซิตี้ ซิมพลิซิตี้จะไม่นับรวม สำหรับโปรแกรมนี้ ทั้งผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ • ทางธนาคารฯ อาจจะทำการตรวจสอบกลับไปยังเพื่อนที่ท่านแนะนำ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบของรางวัลและเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีหากผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับท่าน • ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกให้รางวัลผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนก่อน ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันถูกนำแนะจากหลายท่าน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ แต่ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ บัญชีซิตี้โกลด์ และ/หรือสมัครบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ • มูลค่าของของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน รวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน และสินค้า/ของกำนัล ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารซิตี้แบงก์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเปิดเผยมูลค่าของรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้ง แหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง และสามารถขอใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริม การขายครั้งนี้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588 เงื่อนไขการรับของรางวัลพิเศษ: • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิกของ BIG อยู่แล้ว (ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิกและของรางวัล บริหารจัดการ โดย BIG ในชื่อว่า “BIG Loyalty”) และมีหมายเลขการลงทะเบียนอันถูกเรียกว่า “BIG Member ID” ที่ออกโดย BIG เพี่อรับรางวัลพิเศษ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผล และขอ Big ID ภายใน 90 วัน หลังจบโปรแกรม • ของรางวัล (คะแนน BIG Points) สามารถแลกเป็นเที่ยวบินแอร์เอเชีย ซึ่งเทียบเท่าเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพ-โตเกียว มีมูลค่า 31,200 บาท ซึ่งเป็นราคาตั๋ว ณ วันที่ 14 ส.ค. 2561  ซึ่งอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม BIG Loyalty และข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินแอร์เอเชีย • ของรางวัล (คะแนน BIG Points) ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือคืนได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรแกรม BIG หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับของรางวัล(คะแนน BIG Points) ให้ติดต่อที่ผู้ให้บริการสินค้าโดยตรง กรณีนี้คือ กรุณาติดต่อ แอร์เอเชียบิ๊กโดยตรง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีซิตี้โกลด์และบัญชีซิตีไพรออริตี้: • ซิตี้ ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท • ซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป • ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารฯ มาก่อน • การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่ • ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องรักษาสถานะซิตี้โกลด์หรือสถานะซิตี้ ไพรออริตี้ไว้จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับของรางวัล • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลอเมริกัน
เงื่อนไขสำหรับโปรแกรมซิตี้โกลด์เพื่อนแนะนำเพื่อน: 1. โปรแกรมซิตี้โกลด์เพื่อนแนะนำเพื่อนสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ ลูกค้าซิตี้แบงก์ ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีเรดดี้เครดิต ปัจจุบันของธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร ที่แนะนำเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาเป็นลูกค้าซิตี้โกลด์ ใหม่ด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทาง การเงินของธนาคารฯ ได้สำเร็จตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 2. สถานะซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารรวมมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 3. การแนะนำลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่สำเร็จ หมายถึง การที่ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชี และลงทุนในกองทุนรวมหรือตราสารหนี้ต่างประเทศตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยเงินลงทุนใหม่ ภายในระยะเวลาของโปรแกรมนี้ โดยผู้ถูกแนะนำต้องคงจำนวนเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนสำหรับการเป็นสถานะซิตี้โกลด์ ไว้อย่างน้อย 2 เดือนปฏิทินติดต่อกันหลังจากเดือนที่มีการฝาก/ลงทุน 4. ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯ มาก่อน 5. การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีการลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่ 6. หากผู้แนะนำสมาชิกใหม่ที่จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่าดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้แนะนำแทน a. ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 5,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 25,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 50,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น b. ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 7,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 35,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 70,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น c. ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 15,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 75,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 150,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น 7. หากผู้ถูกแนะนำที่จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่าดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้ถูกแนะนำแทน: ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 2,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 20,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น 8. คะแนนสะสมจะถูกบันทึกและโอนเข้าบัตรเครดิตซิตี้บัตรหลักเท่านั้น โดยจะเครดิตเข้าบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเพียงใบเดียว 9. ในกรณีมีผู้แนะนำหลายรายสำหรับผู้ถูกแนะนำรายเดียว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ผู้แนะนำคนแรก คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด 10. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี 11. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (บัตรเครดิตซิตี้ แคชเบ็ก และ บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ ไม่สามารถร่วมรายการได้) 12. บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 13. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นของรางวัลหรือเงินเครดิตจากรายการส่งเสริมการขายนี้กับทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำ มีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หรือในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 14. กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด 15. ธนาคารฯ อาจเรียกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฏหมายกำหนดสำหรับของรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนแนะนำเพื่อน ซึ่งรวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน, และสินค้า/ของกำนัล ธนาคารฯ มีหน้าที่ตามกฏหมายที่จะยื่นแบบแสดง รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเปิดเผยมูลค่าของรางวัลดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับให้กับกรมสรรพากร ของรางวัลดังกล่าวถือเป็นเงินได้ พึงประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องนำไปรวมคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัล ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบยื่นยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ 16. ลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของโปรแกรมนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมหรือรับโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ของโปรแกรมอื่นได้  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน: • แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์กับธนาคารฯ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวจากเพื่อนก่อน • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารซิตี้ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือเป็นผู้ที่ทำการสมัคร และรอการอนุมัติ หรือเป็นผู้ที่เคยสมัครบัตรเครดิตธนาคารซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ภายในระยะเวลา 1 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ทำการแนะนำเพื่อน • ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ระหว่าง 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 61 พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในรอบบัญชีแรก โดยมีของรางวัลดังต่อไปนี้ ประเภทผลิตภัณฑ์ รางวัลสำหรับผู้แนะนำ เงินคืนเข้าบัญชี (กรณีที่ผู้แนะนำเป็น ผู้ถือบัตรซิตี้) บัตรกำนัล (กรณีผู้แนะนำไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรซิตี้) สิทธิ์สะสม แลกของรางวัลบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจหรือ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ 1,500 บาท 1,500 บาท 1 สิทธิ์ บัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ (ยกเว้น ซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค และซิตี้ ซิมพลิซิตี้) 700 บาท 700 บาท 1 สิทธิ์ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 700 บาท 700 บาท 1 สิทธิ์ ซิตี้ ไพรออริตี้ บัตรกำนัล 1,000 บาท บัตรกำนัล 1,000 บาท 1 สิทธิ์ ซิตี้โกลด์ สูงสุด 150,000 คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด รายละเอียด และข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก บัตรกำนัล สูงสุด 15,000 บาท รายละเอียด และข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก 2 สิทธิ์ จำนวนสิทธิ์สะสมสำหรับแลกรางวัล สะสมครบ 5 สิทธิ์ รางวัลสำหรับผู้แนะนำ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก เงื่อนไขการรับของรางวัลและเครดิตเงินคืน: • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืน 700 บาท หรือ 1,500 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัตรที่เพื่อนสมัคร ในกรณีที่ผู้แนะนำและ ผู้ถูกแนะนำทำการสมัครและทั้งสองท่านได้รับการอนุมัติ โดยทางธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ภายใน 90 วัน หลังจบโปรแกรม และสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเฉพาะท่านที่ยังคงสมาชิกภาพและมีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น • ถ้าหากผู้แนะนำไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติ ผู้แนะนำจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่าเทียบเท่ามูลค่าเครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไขข้างต้น เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับบัญชีซิตี้โกลด์ ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่ https://www.citibank.co.th/edm/1117/CGMGM1117/p1web.html • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 1 สิทธิ์แต่ไม่ถึง 5 สิทธิ์ จะได้รับเป็นเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลตามตารางข้างต้น • ในกรณีที่ผู้แนะนำ ได้รับของรางวัลพิเศษสำหรับ 5 สิทธิ์แล้ว จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืนอีก • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 5 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับทั้งของรางวัล และเครดิตเงินคืน ตัวอย่างเช่น ผู้แนะนำสะสมได้ครบ 6 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก และได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนสมัครตามตารางข้างบน • ผู้แนะนำจะได้รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก เมื่อสะสมครบ 5 สิทธิ์ จากการแนะนำเพื่อนสำเร็จในระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 61 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับเฉพาะจำนวนเพื่อนที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตประเภทใดๆ อยู่ในปัจจุบัน (เฉพาะผู้สมัครใหม่) และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน • ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำสมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต/บัญชีซิตี้ ไพรออริตี้/บัญชีซิตี้โกลด์ ได้รับการอนุมัติ มากกว่า 1 บัตร/บัญชี ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลหรือเครดิตเงินคืนเท่ากับ 1 สิทธ์ ตามตารางข้างต้น • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนผู้ที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือ สมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกโดยสาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยบัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค และซิตี้ ซิมพลิซิตี้จะไม่นับรวม สำหรับโปรแกรมนี้ ทั้งผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ • ทางธนาคารฯ อาจจะทำการตรวจสอบกลับไปยังเพื่อนที่ท่านแนะนำ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบของรางวัลและเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีหากผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับท่าน • ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกให้รางวัลผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนก่อน ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันถูกนำแนะจากหลายท่าน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ แต่ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ บัญชีซิตี้โกลด์ และ/หรือสมัครบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ • มูลค่าของของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน รวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน และสินค้า/ของกำนัล ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารซิตี้แบงก์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเปิดเผยมูลค่าของรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้ง แหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง และสามารถขอใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริม การขายครั้งนี้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588 เงื่อนไขการรับของรางวัลพิเศษ: • ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิกของ BIG อยู่แล้ว (ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิกและของรางวัล บริหารจัดการ โดย BIG ในชื่อว่า “BIG Loyalty”) และมีหมายเลขการลงทะเบียนอันถูกเรียกว่า “BIG Member ID” ที่ออกโดย BIG เพี่อรับรางวัลพิเศษ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผล และขอ Big ID ภายใน 90 วัน หลังจบโปรแกรม • ของรางวัล (คะแนน BIG Points) สามารถแลกเป็นเที่ยวบินแอร์เอเชีย ซึ่งเทียบเท่าเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพ-โตเกียว มีมูลค่า 31,200 บาท ซึ่งเป็นราคาตั๋ว ณ วันที่ 14 ส.ค. 2561  ซึ่งอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม BIG Loyalty และข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินแอร์เอเชีย • ของรางวัล (คะแนน BIG Points) ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือคืนได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรแกรม BIG หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับของรางวัล(คะแนน BIG Points) ให้ติดต่อที่ผู้ให้บริการสินค้าโดยตรง กรณีนี้คือ กรุณาติดต่อ แอร์เอเชียบิ๊กโดยตรง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีซิตี้โกลด์และบัญชีซิตีไพรออริตี้: • ซิตี้ ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท • ซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป • ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารฯ มาก่อน • การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่ • ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องรักษาสถานะซิตี้โกลด์หรือสถานะซิตี้ ไพรออริตี้ไว้จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับของรางวัล • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลอเมริกัน
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
Copyright © 2018 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.
Citi