เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง
เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการใช้งานซิตี้แบงก์เว็บไซต์

คลิก เพื่อขยาย และคลิก เพื่อย่อรายละเอียด

ข้อกำหนด
ข้อกำหนด

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างระมัดระวังเมื่อมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์และหน้าใด ๆ ท่านได้ตกลงที่จะยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือหน้าอื่นใด

ผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เสนอให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป, เขตเศรษฐกิจยุโรป, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์,เขตเจ้าพนักงานศาลเกิร์นซีย์ เขตเจ้าพนักงานศาลเจอร์ซีย์ โมนาโก ซานมารีโน นครรัฐวาติกัน ไอล์ออฟแมน หรือสหราชอาณาจักร เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นการเสนอคำเชิญหรือการชักจูงให้สมัครผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้แก่บุคคลดังกล่าว

ความเป็นเจ้าของ
ความเป็นเจ้าของ

เว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของซิตี้แบงก์ประเทศไทย ("ซิตี้") ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของซิตี้กรุ๊ป ("ซิตี้กรุ๊ป")

ลิขสิทธิ์ของซิตี้กรุ๊ป สงวนลิขสิทธิ์โดยซิตี้กรุ๊ป © Citigroup
ลิขสิทธิ์ของซิตี้กรุ๊ป สงวนลิขสิทธิ์โดยซิตี้กรุ๊ป © Citigroup

ข้อมูลต่างๆในเอกสารและหน้าจอที่แสดงผลในเว็ปไซต์ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องถือเป็นลิขสิทธิ์ของซิตี้แบงก์ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของซิตี้ และแบบดีไซน์โค้งสีแดงด้านบนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของซิตี้ ซิตี้แบงก์ ซิตี้กรุ๊ป หรือกลุ่มซิตี้คอร์ปถือเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการให้บริการของกลุ่มซิตี้กรุ๊ป และ/หรือ ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ และมีการใช้และจดทะเบียนทั่วโลก สีบลูเวฟซึ่งเป็นสีประจำของซิตี้กรุ๊ปและมีการใช้สัญลักษณ์นี้ทั่วโลก ซิตี้แบงก์ ซิตี้กรุ๊ปและบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทย่อยมีอำนาจและสิทธิอันชอบธรรมในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการให้บริการอื่นๆที่มีอยู่หน้าเว็บเพจเหล่านี้

การใช้ข้อมูลและวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การใช้ข้อมูลและวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในหน้าดังกล่าวนี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง การใช้งานเว็ปไซต์ และระบบของซิตี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้งานระบบข่ายงานของซิตี้แบงก์ การลักลอบใช้รหัสผ่านในทางที่ไม่สมควรการใช้ข้อมูลใดๆในเว็ปไซต์นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ ผลิตภัณฑ์และบริการของทางธนาคารอาจไม่ได้มีครบถ้วนในทุกพื้นที่ การตัดสินใจให้สามารถเข้าถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับซิตี้แบงก์ บริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ การให้บริการด้านการลงทุนไม่ถือเป็นการฝากเงินไว้กับทางธนาคารหรือจะได้รับการประกันใดๆ จนกว่าจะได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่น และผู้ลงทุนจะต้องรับรู้ถึงความเสี่ยงของการลงทุน รวมถึงความสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับเงินต้นที่ใช้ในการลงทุน

ลิงค์สำหรับเชื่อมต่อ
ลิงค์สำหรับเชื่อมต่อ

เว็ปไซต์นี้อาจมีลิงค์สำหรับเชื่อมต่อเว็ปไซต์อื่นๆที่ควบคุมหรือให้บริการโดยบุคคลที่สาม (ซึ่งไม่ใช่บริษัทย่อยของซิตี้กรุ๊ป) ซิตี้แบงก์ ซิตี้กรุ๊ป และบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ในส่วนของข้อมูล วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆที่มีการโพสต์ให้บริการซึ่งเป็นของเว็ปไซต์บุคคลที่สามที่มีการเชื่อมโยงกับเว็ปไซต์นี้โดยการสร้างลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็ปไซต์ของบุคคลที่สาม ซิตี้แบงก์ ซิตี้กรุ๊ป และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ เว็ปไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็ปไซต์ที่ควบคุมหรืออนุญาตให้มีการใช้งานโดยบุคคลที่สาม (ซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือของซิตี้กรุ๊ป) ซิตี้แบงก์ ซิตี้กรุ๊ป และบริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อยไม่ได้รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอหรือข้อมูลใดๆที่อยู่ในเว็ปไซต์ดังกล่าวเหล่านี้ และซิตี้แบงก์ ซิตี้กรุ๊ปหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทเครือขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ในส่วนของข้อมูล วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆที่มีการโฆษณาอยู่บนเว็ปไซต์ดังกล่าว บุคคลที่สามอาจจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกกต่างออกไปจากกลุ่มซิตี้กรุ๊ปและเว็ปไซต์ของกลุ่มบุคคลที่สามอาจจะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยที่น้อยกว่าเว็ปไซต์ของซิตี้

การไม่รับประกัน
การไม่รับประกัน

ข้อมูลและวัสดุใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อความ ภาพกราฟิก ลิงค์หรือรายการอื่น ๆ ที่มีให้ "เท่าที่จะสามารถกระทำได้" หรือ "เท่าที่มีอยู่" ซิตี้ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลและวัสดุ และซิตี้ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อความใดๆ ในข้อมูล ซิตี้จะไม่มีการรับผิดชอบหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่ระบุชัดเจนหรือโดยนัยยะ หรือการระบุตามข้อกฏหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฏหมายการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องชื่อ หรือการพาณิชย์ต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการรับประกันความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวพันกับข้อมูลหรือวัสดุต่างๆ

ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ
ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ

ซิตี้แบงก์ ซิตี้กรุ๊ป บริษัทย่อยและบริษัทในเครือทั้งหมดของซิตี้จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม การรับผิดชอบเป็นพิเศษใดๆ การรับผิดชอบอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆอันเกิดจากผลที่ตามมา ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายๆใดอันเกิดจากการเชื่อมโยงกับเว็ปไซต์นี้หรือการเชื่อมต่อใดๆกับเว็ปไซต์ที่เชื่อมโยงหรือหรือความไม่สามารถใช้งานได้โดยคู่ร่วมสัญญาฝ่ายๆ หรือความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาด การละเลย การชะงัก ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งต่อ คอมพิวเตอร์ไวรัสหรือความล้มเหลวของระบบ แม้ว่าซิตี้กรุ๊ปหรือผู้แทนในกรณีนี้จะให้คำแนะนำถึงความเป็นไปว่าจะมีความเสียหาย ความสูญเสียหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม

การส่งใบสมัคร
การส่งใบสมัคร

ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังธนาคารซิตี้แบงก์ผ่านเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของธนาคารซิตี้แบงก์และซิตี้แบงก์สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวคิด แนวความรู้หรือเทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลต่างๆนี้ให้แก่ผู้เข้าชมเว็ปไซต์ซิตี้แบงก์ผ่านเว็ปไซต์นี้ ซิตี้แบงก์จักไม่จำต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆเกี่ยวกับมาตรการรักษาความลับในการส่งข้อมูล เว้นแต่ว่ามีการตกลงหรือยินยอมโดยซิตี้แบงก์หรือมีข้อตกลงกันเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นชอบหรือตามที่กฏหมายกำหนด

การใช้งานเว็ปไซต์
การใช้งานเว็ปไซต์

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อไว้แจกจ่าย หรือใช้งานโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆในเขตอำนาจหรือประเทศใดที่การแจกจ่าย หรือการใช้งานจะมีความขัดแย้งกับกฏหมายหรือกฏระเบียบท้องถิ่น โดยการนำเสนอเว็ปไซต์นี้และข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆผ่านทางเว็ปไซต์นี้ จักต้องไม่มีการแจกต่าย หรือการชักชวนใดๆโดยซิตี้กรุ๊ปให้บุคคลใดๆ ใช้งานเว็ปไซต์นี้หรือข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในขอบเขตของกฏหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดให้เว็ปไซต์ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฏหมาย

เงื่อนไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขเพิ่มเติม

บางส่วนของเว็ปไซต์อาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่แยกต่างหากซึ่งเป็นข้อกำหนดที่นอกเหนือไปจากข้อตกลงและเงื่อนไขเดิมที่ได้ระบุไว้นี้ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของในแต่ละส่วนหรือแต่ละหน้าที่ได้ระบุไว้จะมีผลบังคับใช้เพิ่มเติม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย ท่านไม่สามารถเพิกถอนสิทธิหรือยื่นเรื่องส่งต่อไปยังเขตอำนาจศาลอื่นที่ไม่ใช่ศาลไทย