รายชื่อผู้รับชำระเงิน
โทรศัพท์มือถือ | สาธารณูปโภค | ลิซซิ่ง | ประกันภัย |  อินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์มือถือ
เลขที่ ชื่อบริษัท ค่าธรรมเนียม รหัสอ้างอิง 1 รหัสอ้างอิง 2 รหัสอ้างอิง 3 รหัสอ้างอิง 4 หมายเหตุ
1 เอไอเอส 2G/3G แบบรายเดือน
AIS 2G/3G postpaid
ฟรีค่าธรรมเนียม หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการชำระ  - ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการ
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
                                     Back to Top
สาธารณูปโภค
เลขที่ ชื่อบริษัท ค่าธรรมเนียม รหัสอ้างอิง 1 รหัสอ้างอิง 2 รหัสอ้างอิง 3 รหัสอ้างอิง 4 หมายเหตุ
2 การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority
10 บาท บัญชีแสดงสัญญาเลขที่ เงื่อนไขการชำระ ไฟฟ้านครหลวง ออนไลน์
- ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งค่าบริการเท่านั้น
- สามารถชำระค่าบริการเลยกำหนดชำระได้
- ใบแจ้งค่าบริการที่ถูกตัดไฟ สามารถจ่ายได้
- ใบแจ้งค่าบริการที่ถูกยกมิเตอร์ไฟ สามารถจ่ายได้
- ใบแจ้งค่าบริการที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล สามารถจ่ายได้
- ค่าดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า จำนวนเงิน 40 บาทต่อใบแจ้งค่าบริการ (ไฟฟ้าเป็นผู้กำหนด)
- ค่าเบี้ยปรับผิดนัด ขึ้นอยู่จำนวนเดือนที่ลูกค้าค้างจ่าย (ไฟฟ้าเป็นผู้กำหนด)
3 การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
10 บาท เลขสาขา 2 หลักแรก ตามด้วยทะเบียนผู้ใช้น้ำ

 

 

- ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนการใช้
บริการและจะสามารถใช้บริการชำระเงินได้ใน
รอบบิลถัดไป
- ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการ
- ไม่สามารถชำระเงินเกินจำนวนได้
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority
10 บาท รหัสการไฟฟ้า ตามด้วยหมายเลข
ผู้ใช้ไฟฟ้า(เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
- ชำระเงินภายในเวลา 8.30 - 16.30 น. เฉพาะวันทำการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น
- ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการ
- ไม่สามารถชำระเงินเกินจำนวนได้
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
5 กสท โทรคมนาคม
CAT Telecom
10 บาท เลขที่สัญญา - ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการ-
  ไม่สามารถชำระเงินเกินจำนวนได้
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
6 ทีโอที
TOT
10 บาท รหัสลูกค้า เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ เดือนล่าสุด
(Invoice No.)
- ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนการใช้
บริการและจะสามารถใช้บริการชำระเงินได้ใน
รอบบิลถัดไป
- ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการ
- ไม่สามารถชำระเงินเกินจำนวนได้
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
7 ทีทีแอนด์ที
TT&T
10 บาท หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน รหัสลูกค้า
(Account No.)
- ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนการใช้
บริการและจะสามารถใช้บริการชำระเงินได้ใน
รอบบิลถัดไป
- ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการ
- ไม่สามารถชำระเงินเกินจำนวนได้
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
                                     Back to Top
ลิซซิ่ง
เลขที่ ชื่อบริษัท ค่าธรรมเนียม รหัสอ้างอิง 1 รหัสอ้างอิง 2 รหัสอ้างอิง 3 รหัสอ้างอิง 4 หมายเหตุ
8 อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
Amanah Leasing
15 บาท REF.1 REF.2
9 นิสสัน ลีสซิ่ง
Nissan Leasing
15 บาท หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref. 1) เลขที่ลูกค้า 8 หลักสุดท้าย
10 โตโยต้า ลีสซิ่ง
Toyota Leasing
15 บาท Customer No. Reference No. - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
11 ธนาคารทิสโก้
Tisco Bank
15 บาท เลขที่อ้างอิง เลขที่สัญญา - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
12 ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง
Submit Capital Leasing
15 บาท เลขที่สัญญา เลขที่อ้างอิง - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
13 ธนาคารเกียรตินาคิน
Kiatnakin Bank
15 บาท รหัสลูกค้า เลขที่อ้างอิง เบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ติดต่อได้
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
14 ไทยสมุทรประกันชีวิต
Ocean Life Insurance
15 บาท เลขที่สัญญา เลขที่อ้างอิง เบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ติดต่อได้
- ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการแต่ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
15 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
G H Bank
12 บาท เลขที่บัญชีเงินกู้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ที่ติดต่อได้
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
16 ไทยพาณิชย์ ลีสซิ่ง
Siam Commercial Leasing
15 บาท เลขที่สัญญา เลขที่อ้างอิง - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
17 เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ใบแจ้งหนี้เก่า)
Asia Sermkij Leasing
15 บาท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขผู้เช่าซื้อ เลขที่สัญญา - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
18 เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ใบแจ้งหนี้ใหม่)
Asia Sermkij Leasing
15 บาท Customer No Ref No - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
19 ลีสซิ่งไอซีบีซี
ICBCTL
15 บาท เลขที่สัญญา เลขที่อ้างอิง (Ref2) - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
20 เซ็นเตอร์ ออโต้ ลิส
Center Auto Lease
15 บาท เลข CIF เลข HP เบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ติดต่อได้
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
21 เอส ซี แอสเซส
SC ASSET
ฟรีค่าธรรมเนียม รหัสลูกค้า เลขที่อ้างอิง - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
22 มาสด้า ลีสซิ่ง
Mazda Leasing
15 บาท เลขที่อ้างอิง 1 เลขที่อ้างอิง 2 เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
23 ฟอร์ด ลีสซิ่ง
Ford Leasing
15 บาท เลขที่อ้างอิง 1 เลขที่อ้างอิง 2 เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
24 บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง
BMW Leasing
15 บาท reference1 (ระบุ 125397
ตามด้วยตัวเลข 12 หลัก)
reference2 - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
                                     Back to Top
ประกันภัย
เลขที่ ชื่อบริษัท ค่าธรรมเนียม รหัสอ้างอิง 1 รหัสอ้างอิง 2 รหัสอ้างอิง 3 รหัสอ้างอิง 4 หมายเหตุ
25 พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
Prudential
ฟรีค่าธรรมเนียม รหัสอ้างอิง (121878)
เลขที่กรมธรรม์ - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
26 กรุงเทพประกันภัย
Bangkok Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม เลขที่กรมธรรม์ - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
27 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(ใบแจ้งหนี้แบบเก่า)
RVP
15 บาท รหัสตัวแทน - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
28 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(ใบแจ้งหนี้แบบใหม่)
RVP
15 บาท รหัสตัวแทน - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
29 สินมั่นคงประกันภัย
Syn Mun Kong Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม เลขที่กรมธรรม์ - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
30 ไทยประกันชีวิต
Thai Life
ฟรีค่าธรรมเนียม หมายเลขอ้างอิง 1
(Ref. No 1/Cust. No.)
หมายเลขอ้างอิง 2
(Ref. No.2) 
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
31 เมืองไทยประกันภัย
Muang Thai Insurance
12 บาท Ref.No.1 - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
32 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
(ชื่อเดิมไอเอ็นจี)
FWD Life Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม หมายเลขอ้างอิง     - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
33 ซิกน่าประกันภัย
CIGNA Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม รหัสลูกค้า เลขที่อ้างอิง - ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการแต่ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
34 เจ้าพระยาประกันภัย
ChaoPhaYa Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม กรมธรรม์ - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
35 ฟอลคอนประกันภัย
Falcon Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม หมายเลขอ้างอิง - ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการแต่ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
36 เอไอเอ
AIA
ฟรีค่าธรรมเนียม หมายเลขอ้างอิง 1
(Customer No.)
วันถึงกำหนดชำระ
(ดดววปป) ปี ค.ศ.
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ - ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการแต่ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
- ไม่สามารถชำระเงินเกินจำนวนได้
37 ธนชาต โบรกเกอร์
Thanachart Broker
15 บาท เลขที่สัญญา รหัสลูกค้า ทะเบียนรถ
(Registration
Plate No.)
ตัวอักษร+ตัวเลข
เบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ติดต่อได้
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
38 โตโยต้า อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์
Toyota Insurance Broker
15 บาท Customer No. Reference No. - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
39 ฟิลลิปประกันชีวิต
Phillip Life Assurance
ฟรีค่าธรรมเนียม เลขที่กรมธรรม์ วันครบกำหนดชำระ - ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดการใช้บริการแต่ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
40 สามัคคีประกันภัย
Samaggi Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม Customer No. Reference No. - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
41 เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
ACE Life Assurance
ฟรีค่าธรรมเนียม Contract No. (Ref.No.1) Ref2 เบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ติดต่อได้
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
42 ธนชาตประกันภัย
Thanachart Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม เลขที่อ้างอิง 1(Ref.No.1)  เลขที่อ้างอิง 2(Ref.No.2) เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า(Mobile Number) - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
43 เมืองไทยประกันชีวิต
(ชำระค่าเบี้ยประกัน)
Muang Thai Life (Insurance)
12 บาท เลขที่กรมธรรม์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ที่ติดต่อได้ (Mobile Number)
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
44 เมืองไทยประกันชีวิต
(ชำระเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์)
Muang Thai Life (Policy holder loan)
12 บาท เลขที่กรมธรรม์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ที่ติดต่อได้ (Mobile Number)
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
45 เมืองไทยประกันชีวิต
(ชำระเงินกู้อัตโนมัติ)
Muang Thai Life
(Automatic Premium Loan)
12 บาท เลขที่กรมธรรม์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ที่ติดต่อได้ (Mobile Number)
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
46 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
AZAY
ฟรีค่าธรรมเนียม ระบุ 880001 เท่านั้น หมายเลขที่อ้างอิง - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
47 อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
Allianz CP
ฟรีค่าธรรมเนียม Ref 1
(ระบุ 124741 ตามด้วยตัวเลข 7-9 หลัก)
Ref 2./เลขใบแจ้งหนี้ เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า  - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
48 ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส
Lockton Wattana Insurance Brokers
ฟรีค่าธรรมเนียม ระบุ 116258 เท่านั้น Customer No  - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
49 แมนูไลฟ์
Manulife
ฟรีค่าธรรมเนียม Invoice No.
(ระบุ 118907 ตามด้วยตัวเลข 11 หลัก)
เลขที่อ้างอิง - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
50 โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
Tokio Marine Sri Muang 
ฟรีค่าธรรมเนียม REF.1 REF.2  - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
51 แอลเอ็มจี ประกันภัย
LMG Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม Ref 1
(ระบุ 123185 ตามด้วยตัวเลข 6 หลัก) 
Ref 2 เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
52 เอออน
AON
15 บาท ระบุ 123536 เท่านั้น Invoice No - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
53 มาร์ช
Marsh
ฟรีค่าธรรมเนียม ระบุ 123370 เท่านั้น รหัสอ้างอิง 2  - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
54 แอกซ่าประกันภัย
AXA Insurance
15 บาท เลขกรมธรรม์
(ระบุ 119417 ตามด้วยตัวเลข 7 หลัก)
เลขที่อ้างอิง  - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
55 คิวบีอี ประกันภัย
QBE Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม เลขกรมธรรม์
(ระบุ 123208 ตามด้วยตัวเลข 12 หลัก)
รหัสลูกค้า
(ระบุทั้งตัวอักษรและตัวเลข) 
- สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
56 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
Generali Life
ฟรีค่าธรรมเนียม Customer No.
(ระบุ 125594 หรือ 1255949 เท่านั้น) 
เลขที่อ้างอิง - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
57 ไทยศรีประกันภัย
ThaiSri Insurance
ฟรีค่าธรรมเนียม รหัสตัวแทน
(ระบุ 118279 ตามด้วยตัวเลข 7 หลัก)
กรมธรรม์เลขที่ - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
                                     Back to Top
อินเตอร์เน็ต
เลขที่ ชื่อบริษัท ค่าธรรมเนียม รหัสอ้างอิง 1 รหัสอ้างอิง 2 รหัสอ้างอิง 3 รหัสอ้างอิง 4 หมายเหตุ
58 ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ
CS LOXINFO
ฟรีค่าธรรมเนียม รหัสสมาชิก เลขที่ใบแจ้งชำระ - สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง
                                     Back to Top


 
Privacy
Terms,conditions,caveats and small print
Copyright © 2017 Citigroup Inc.
© 2017 Citigroup Inc. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.