ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์/แพลตฟอร์มซิตี้แบงก์ และเข้าสู่เว็บไซต์ของ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากท่านหรือมีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับและความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้
ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ใน (1) ข้อมูลหรือบริการใดๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว และ (2) ข้อมูลใดๆ ที่ท่านจะให้แก่เว็บไซต์ดังกล่าว คุณตกลงที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่


You are now leaving Citibank website/platform and entering Thaivivat Insurance website.
All information that is provided by you or available on this website is subjected to confidentiality and security terms of this website.
Citibank, N.A. is not responsible for (1) any information or services provided by this website and (2) any information provided by you at such website. Would you like to continue?
ตกลง/OK   ยกเลิก/CANCEL