Your browser does not support JavaScript! Pls enable JavaScript and try again.
บริการโอนยอดหนี้ของซิตี้แบงก์ - บริหารการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย

รวมหนี้ของคุณกับสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

โอนหนี้บัตรเครดิตได้ง่ายๆ

บริการโอนยอดหนี้ แบ่งเบาทุกภาระทางการเงิน

เคลียร์ยอดหนี้ได้ง่ายขึ้น

Icon1
เบา

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี*
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

สบาย

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 ถึง 60 เดือน

ฟรี

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

ท่านสามารถโอนยอดค้างชำระบัตรเครดิต และสินเชื่ออื่นๆ ด้วยสินเชื่อบุคคลซิตี้อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ภาระการผ่อนชำระยอดใช้จ่ายต่อเดือนลง พร้อมทั้งประหยัดเวลาในการชำระยอดใช้จ่ายฯหลายๆที่ในแต่ละเดือน และที่สำคัญท่านสามารถนำจำนวนวงเงินที่เหลือหลังการโอนยอดค้างมาเสริมสภาพคล่องตัว เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%*

อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 21 ก.พ. 67 สำหรับลูกค้าใหม่ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท และพนักงานที่มีรายได้ประจำที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า หรือ เท่ากับ 20,000 บาท

วงเงินอนุมัติ (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

ไม่ถึง 100,000 24.99%

 

บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 • สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับขึ้นอยู่กับเอกสารการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • กรณีผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา ผู้กู้สามารถสอบถามยอดปิดได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-232-4224 ในเวลาทำการ หรือสาขายูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
 • ผู้กู้สามารถทราบผลอนุมัติเบื้องต้นเมื่อยื่นใบสมัครสินเชื่อฯ พร้อมเอกสารครบถ้วนด้วยตนเองที่สาขายูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส ในวันและเวลาทำการ
 • อัตราดอกเบี้ยปกติ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี และมีผลสำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคลซิตี้ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ผู้กู้อาจจะได้รับอนุมัติอัตราส่งเสริมการขาย (promotional rate) ที่ต่ำกว่าอัตราสูงสุดนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 7-50 บาท ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่เกิน 12 บาทต่อครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ เมื่อมีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาทขึ้นไป และสัญญายังคงมีผลตามกฎหมาย ในอัตรา 50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด(มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือปฎิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อได้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวถึงในใบสมัครนี้ไม่ได้เสนอให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป, เขตเศรษฐกิจยุโรป, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์,เขตเจ้าพนักงานศาลเกิร์นซีย์ เขตเจ้าพนักงานศาลเจอร์ซีย์ โมนาโก ซานมารีโน นครรัฐวาติกัน ไอล์ออฟแมน หรือสหราชอาณาจักร ใบสมัครนี้ไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นการเสนอคำเชิญหรือการชักจูงให้สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ และบริการใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้แก่บุคคลดังกล่าว
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 12-60 งวด


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องมีการจดทะเบียนบริษัทและดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน และสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • จำนวนเจ้าหนี้: ผู้ขอสินเชื่อทราบว่าจะต้องแจ้งรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและวงเงินที่ได้รับและที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงินอื่นหรือผู้ประกอบ ธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าวันที่ยื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินกับบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ ได้รับสินเชื่อประเภทดังกล่าวจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ผู้ขอสินเชื่อทราบว่าการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะมีกระบวนการติดตามและสอบทาน การให้สินเชื่อดังกล่าวภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติวงเงิน ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อดังกล่าว โดยผู้ขอสินเชื่ออาจจะต้องชำระเงินกู้คืนบริษัทฯ ทันที

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 

ข้อมูลสำคัญ เมื่อเปิดบัญชีกับธนาคารหรือสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจซิตี้กรุ๊ป ("ซิตี้")

 • "ซิตี้"ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เช่น ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนได้ และสำหรับนิติบุคคลต่างๆ ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งของสถานประกอบการ เลขที่ผู้เสียภาษี หรือหมายเลขแสดงตนอื่นใดตามกฎหมาย(ถ้ามี) ทั้งนี้อาจมีการขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นได้แก่ ผู้ถือผลประโยชน์ของท่านหรืออื่นใดที่มีผลประโยชน์และอำนาจในการควบคุมกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการให้ความสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย กฎหมายของประเทศอื่นๆ รวมไปถึงเป็นไปตามนโยบายภายในของซิตี้ ที่กำหนดให้ซิตี้จะต้องได้มา ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในการยืนยันบุคคลและนิติบุคคลต่างๆ ที่เปิดบัญชีหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับซิตี้