Thai | English
Citi
เงื่อนไขบริการ Citi PayAll: : • Citi PayAll เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ใช้งาน Citi PayAll (“สมาชิก”) เท่านั้น โดยสมาชิกจะสามารถเข้าใช้งาน Citi PayAll ใน Citi Mobile App ได้ตามปกติ และ/หรือ ได้รับลิงค์ SMS ในการใช้งาน Citi PayAll ในแต่ละเดือน • Citi PayAll เป็นบริการที่สมาชิกสามารถชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการใช้วงเงินบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต โอนเงินไปที่บัญชีธนาคารของบุคคลอื่นเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าบัญชีธนาคารตนเอง • สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนตามประเภทของบัตรเครดิตซิตี้ที่ทำรายการ • สมาชิกสามารถทำการโอนชำระค่าใช้จ่ายไปที่บัญชีธนาคารอื่นๆ ในประเทศไทยเท่านั้น โดยให้ใส่แค่ตัวเลขเท่านั้นในช่องเลขที่บัญชี • จำกัดการทำรายการสูงสุด 690,000 บาทต่อเดือนต่อสมาชิก และสูงสุด 3 รายการต่อเดือนต่อสมาชิก และสูงสุด 2 รายการต่อเดือนต่อสมาชิกในกรณีที่บัญชีผู้รับเงินปลายทางเป็นบัญชีเดียวกัน และสูงสุด 2 รายการต่อเดือนต่อประเภทค่าใช้จ่าย และสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า ของวงเงินบัตรเครดิตหรือบัญชีเรดดี้ ซิตี้ เรดดี้เครดิตของสมาชิก (แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า) ต่อเดือน • การจำกัดการทำรายการคิดตามเดือนปฏิทิน และนับรายการตามวันที่สมาชิกตั้งค่าให้ค่าใช้จ่ายไปถึงบัญชีผู้รับเงินปลายทาง (“Due Date”) • ค่าใช้จ่ายที่สมาชิกทำรายการจะถูกแสดงในยอดใช้จ่ายที่ยังไม่เรียกเก็บ 2 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันที่สมาชิกตั้งค่าให้ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงิน (“Due Date”) โดยให้นับรวม Due Date ด้วยหาก Due Date เป็นวันทำการ • วงเงินถาวรคงเหลือของลูกค้าในระบบของธนาคารฯต้องเพียงพอต่อจำนวนค่าใช้จ่ายที่จะทำรายการ รวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าภาษีของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ อย่างน้อย 3 วันทำการล่วงหน้าก่อน Due Date เพราะฉะนั้น สมาชิกจำเป็นต้องคำนึงถึงระยะเวลาดำเนินการชำระเงินค่าบัตรเครดิต/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ของแต่ละช่องทางด้วย • การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวอาจทำให้รายการ Citi PayAll ของท่านถูกปฏิเสธการชำระเงิน • ผู้รับเงินปลายทางจะได้รับเงินในวันถัดไปหลังจากวันที่ธนาคารบันทึกยอดใช้จ่ายที่ยังไม่เรียกเก็บ ดังนั้นวันรับเงินจริงของผู้รับเงินปลายทางสามารถเกิดขึ้นก่อน Due Date ได้ในกรณีที่ Due Date และ/หรือ วันก่อนหน้า Due Date ไม่ใช่วันทำการ • สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Citi PayAll เพิ่มเติมได้ที่ https://www.citibank.co.th/CAF/assets/doc/ace/TnC_Pay_All_with_fee_TH.pdf

โปรโมชั่นบัตรกำนัลโลตัส: • รายการส่งเสริมการขายโปรโมชั่นบัตรกำนัลโลตัส สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับ SMS จากธนาคารฯ ในแต่ละเดือนเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเฉพาะลูกค้าที่ได้รับ SMS เชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมและทำรายการตามเงื่อนไขของโปรแกรม • สมาชิกต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นผ่าน SMS ก่อนทำรายการในทุกๆ เดือนเพื่อรับสิทธิ์ของกำนัลในเดือนนั้นๆ • พิมพ์ PALL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรซิตี้ เรดดี้ เครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) (“หมายเลขบัตรฯ”) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) โดยสมาชิกจะได้รับ SMS ยืนยันหลังการลงทะเบียนสำเร็จสำหรับหมายเลขบัตรฯที่ลูกค้าส่งมา เพราะฉะนั้นสมาชิกต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าหมายเลขบัตรฯที่สมาชิกลงทะเบียนเข้ามานั้นถูกต้อง กรณีสมาชิกไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรฯ ผิด สมาชิกจะเสียสิทธิ์รับของกำนัลในเดือนนั้นๆ • สมาชิกต้องเก็บหลักฐานการส่ง SMS (เห็นเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายและวันที่ส่ง SMS) ในกรณีที่ข้อมูลที่สมาชิกแจ้งมาไม่ตรงกับฐานข้อมูลของธนาคารฯ เกี่ยวกับการลงทะเบียน SMS • สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 200 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน / 500 บาท สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่ทำรายการ Citi PayAll พร้อมการชำระแบบผ่อนรายเดือน เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 50,000 บาท รับบัตรกำนัลโลตัส มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน / 700 บาท สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่ทำรายการ Citi PayAll พร้อมการชำระแบบผ่อนรายเดือน เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 100,000 บาท รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 1,000 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน / 1,500 บาท สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่ทำรายการ Citi PayAll พร้อมการชำระแบบผ่อนรายเดือน เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 200,000 บาท รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 2,000 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน / 3,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่ทำรายการ Citi PayAll พร้อมการชำระแบบผ่อนรายเดือน เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 400,000 บาท หรือรับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 3,000 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน / 4,500 บาท สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่ทำรายการ Citi PayAll พร้อมการชำระแบบผ่อนรายเดือน เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 600,000 บาท • ในการคำนวนยอดทำรายการรวมในแต่ละเดือน ธนาคารจะรวมยอดทำรายการพร้อมการแบ่งชำระรายเดือนกับยอดทำรายการพร้อมการแบ่งชำระรายเดือนเท่านั้น (แยกกันกับยอดทำรายการที่ไม่ใช่แบบผ่อนชำระรายเดือน) โดยธนาคารจะให้ของกำนัลมูลค่าสูงสุดที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับจากยอดทำรายการพร้อมการแบ่งชำระรายเดือน หรือ ยอดทำรายการที่ไม่ใช่แบบผ่อนชำระรายเดือน แล้วแต่กรณี • ลูกค้าใหม่หมายถึงลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ Citi PayAll ระหว่าง 1 ก.ย. 62 - 31 มี.ค. 65 ลูกค้าปัจจุบันหมายถึงลูกค้าที่เคยใช้บริการ Citi PayAll อย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่าง 1 ก.ย. 62 - 31 มี.ค. 65 • รายการ Citi PayAll พร้อมการชำระแบบผ่อนรายเดือนหมายถึงรายการ Citi PayAll ที่ลูกค้าเลือกชำระแบบผ่อนรายเดือนขณะการทำรายการ Citi PayAll เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการทำรายการแบ่งจ่าย Citi PayLite (โปรแกรมแบ่งจ่ายรายการบัตรเครดิตก่อนสรุปยอดแบบมีดอกเบี้ย) และ/หรือ Citi Flexibill (โปรแกรมแบ่งจ่ายรายการบัตรเครดิตหลังสรุปยอดแบบมีดอกเบี้ย) ในภายหลัง • จำกัด 1 บัตรกำนัล/ สมาชิก/ เดือน • สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นเดือน เม.ย. 65 สำหรับสมาชิกที่มียอดเรียกเก็บระหว่าง 1 - 30 เม.ย. 65 เท่านั้น สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นเดือน พ.ค. 65 สำหรับสมาชิกที่มียอดเรียกเก็บระหว่าง 1 - 31 พ.ค. 65 เท่านั้น สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นเดือน มิ.ย. 65 สำหรับสมาชิกที่มียอดเรียกเก็บระหว่าง 1 - 30 มิ.ย. 65 เท่านั้น • บัตรกำนัลจะถูกจัดส่งให้กับสมาชิก ที่ทำตามข้อกำหนดภายใน 90 วันหลังจบโปรแกรม โดยจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ให้ไว้กับธนาคารฯ เท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และ/หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และมีประวัติการชำระเงินที่ดี • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการนี้ • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ระยะเวลาโปรแกรม 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565 • ECBQ102

ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย: • สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ทุกประเภท ชำระค่าธรรมเนียม 1.5% ของจำนวนวงเงินที่ทำรายการ และชำระภาษี 7% ของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้เลือกทำรายการ Citi PayAll พร้อมการชำระแบบผ่อนรายเดือน ดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่มีการบันทึกรายการในกรณีที่ชำระไม่เต็มจำนวนหลังวันตัดรอบบัญชี อัตราดอกเบี้ยคิดเป็น 16% ต่อปีตามอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต โดยสมาชิกสามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำได้ตามปกติ สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตซิตี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.citibank.co.th/th/static/pdf/bc-tc-generic.pdf • สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 25% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก) สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัญชี ซิตี้ เรดดี้เครดิตเพิ่มเติมได้ที่ https://www.citibank.co.th/th/static/pdf/RCTerm-and-Condition.pdf • สำหรับการทำรายการ Citi PayAll พร้อมการชำระแบบผ่อนรายเดือน ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการสำหรับบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตทุกประเภท อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ลูกค้าตกลงกับธนาคาร โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการชำระแบบผ่อนรายเดือนได้ที่ www.citibank.co.th/th/services/pdf/terms-and-conditions.pdf • สมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th

คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนที่จะได้รับ: • บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ บัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส และบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 คะแนนต่อการทำรายการ 25 บาท • บัตรเครดิตซิตี้ แกร๊บ บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร บัตรเครดิตซิตี้รีวอร์ด ทอง รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 คะแนนต่อการทำรายการ 25 บาท • บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์และบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 คะแนนต่อการทำรายการ 20 บาท • บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็กรับเครดิตเงินคืน 1% จากการทำรายการ และธนาคารฯจะทำการเครดิตเงินคืนทุกๆ 100 บาท เข้าบัญชี ณ วันตัดรอบบัญชี จำกัดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาทต่อรอบบัญชี • รายการ Citi PayAll จะไม่รวมในโปรแกรมคะแนนสะสมพิเศษประจำปี สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
icon-Key
ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอ และรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2022 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.