Thai | English
Citi Prestige
ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี ลืมรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน เช็กยอดผ่าน LINE
*เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์: • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ที่ออกในประเทศไทย • การคำนวณคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่รวมการกดเงินสด, เงินสดโทรสั่งได้ เงินสดสั่งออนไลน์ กองทุนรวมผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุน ("unit link") การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้บริการชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ การยกเลิกการ ซื้อสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท (tax refund) ค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ • การให้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดเพิ่มนั้น จะคำนวณจากยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม โดยจำกัดการคำนวณยอดรวมการใช้จ่ายทางออนไลน์สูงสุด 10,000 บาท และสูงสุดคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1,200 คะแนน / เดือน / บัญชี • คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดที่ได้รับเพิ่มนั้น จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกบัตรหลักภายใน 30 วัน หลังจากจบโปรแกรมในแต่ละเดือน โดยสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ จนถึงวันที่ทำรายการมอบคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสม กรณีมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ จากรายการคืนสินค้า หรือบริการที่เกิดขึ้นในรอบบิลเดียวกัน ทั้งนี้หากยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไม่ได้อยู่ในรอบบิลเดียวกัน คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายตามรอบบิลถัดไป ทั้งนี้คะแนนสะสมโบนัสจะได้รับก็ต่อเมื่อยอดใช้จ่ายใหม่มีมูลค่าคะแนนสะสมสูงกว่ายอดรายการคืนสินค้าเท่านั้น • เงื่อนไขเและการอนุมัติรายการฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางธนาคารฯ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • SCBW59
icon-Key
ซิตี้ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน
กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS ให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
กรุณาตรวจสอบข้อความ SMS และอีเมลแจ้งเตือนจากธนาคารฯ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านอยู่เสมอ และรายงานธนาคารฯ ทันทีในกรณีมีรายการต้องสงสัยเกิดขึ้น
CONNECT WITH CITI
Facebook Line Citi Thailand citibank.co.th Citibank.co.th
GET MOBILE APP
นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2022 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.