การรักษาข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพมหานคร บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือของซิตี้กรุ๊ป ประเทศไทย (รวมเรียกว่า “ซิตี้”) เก็บ ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้ มีความเกี่ยวข้องกับท่านในฐานะลูกค้าบุคคล หรือผู้กระทำการแทนของนิติบุคคล (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการผู้มีอำนาจ ตัวแทน หรือผู้ทำการติดต่อที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล) (รวมเรียกว่า “ลูกค้า”) ในฐานะที่บุคคลดังกล่าวมีบัญชี บัตรเครดิต บัตรเดบิต สินเชื่อ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ กับซิตี้ (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์”) และรวมถึงลูกค้าเป้าหมายที่สนใจสมัครผลิตภัณฑ์ของซิตี้อีกด้วย

2. ซิตี้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดจากท่านบ้าง

(ก) ซิตี้จัดเก็บข้อมูลหลายประเภทซึ่งสามารถนำไปใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากลูกค้าเป้าหมาย หรือลูกค้าของซิตี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่บ้าน ที่อยู่ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สถานภาพสมรส สถานที่ทำงาน สถานะการจ้างงาน อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เลขที่บัญชีโซเชียล มีเดีย รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารระบุตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่) ไฟล์เสียง ลายเซ็น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการลงทุน รายละเอียดการติดต่อกับซิตี้ ตำแหน่งที่อยู่ รายการการทำธุรกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ การใช้ดิจิทัลแบงก์กิ้ง cookies IP address ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด

(ข) นอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุตามข้อ (ก) ซิตี้ยังเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ อาทิ หมายเลขสมาชิก หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต และรายการธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้านิติบุคคล ซิตี้ยังอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ทำการติดต่อ

(ค) ซิตี้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป้าหมายของซิตี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า อาทิ บิดามารดา บุตร บุคคลอ้างอิง บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน บุคคลค้ำประกัน และผู้รับผลประโยชน์ ก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านกับซิตี้ ท่านต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และบุคคลเหล่านั้นได้ให้ความยินยอมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ซิตี้แล้ว

(ง) ซิตี้อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ โดยซิตี้จะจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่ซิตี้มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (เช่น ศาสนา และ/หรือ กรุ๊ปเลือด) ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลต้องห้าม และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ของซิตี้ในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ซิตี้ทำการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ก) ในกรณีที่ซิตี้จำเป็นต้องเก็บ หรือประมวลผลเพื่อให้ซิตี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำกับซิตี้ รวมถึงการดำเนินตามคำขอของท่านก่อนที่ท่านจะทำสัญญากับซิตี้:

 1. การดำเนินการตามคำขอของท่านในการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการทางการเงินกับซิตี้ ซึ่งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนำไปใช้ในการประเมินความต้องการของท่าน สถานะทางการเงิน ประสบการณ์ในการลงทุน การประเมินความน่าเชื่อถือ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของซิตี้ และเพื่อกำหนด ผลการอนุมัติ การให้คำแนะนำด้านการบริการ การบริหารสินทรัพย์ การประเมินวงเงินสินเชื่อ ยอดสินเชื่อ และบริการอื่นๆ ที่ท่านต้องการ
 2. การให้บริการทางการเงินและผลิตภัณฑ์แก่ท่านตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับซิตี้ รวมถึงการปฏิบัติการ การดูแลรักษา การจัดการบัญชี และการต่ออายุบัญชีของท่านตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับซิตี้รวมถึงการประมวลผลคำขอของท่าน การออกหนังสือยืนยัน หนังสือแจ้งเตือน ใบแจ้งยอดบัญชี และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว
 3. การแจ้งข้อมูลหรือข่าวสารให้กับท่านเกี่ยวกับบัญชีที่ท่านมีกับซิตี้ อาทิ ใบแจ้งยอดบัญชี ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หนังสือแจ้งยอดเงินที่โอนเข้าบัญชี การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนการทำธุรกรรม การแจ้งเตือนการชำระเงิน การแจ้งเตือนรายการที่น่าสงสัย การออกใบเสร็จรับชำระค่าบริการ ผ่านทางข้อมูลการติดต่อซึ่งท่านได้ให้ไว้กับซิตี้
 4. การมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลธุรกรรมของท่าน และ/หรือริเริ่มธุรกรรมการชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในบัญชีของท่าน
 5. การนำส่งข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงาน หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายตามคำสั่งของท่าน และ/หรือตามสัญญาที่ท่านได้ทำกับซิตี้

(ข) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ในการวิเคราะห์ข้อมูลเครดิต เพื่อใช้ในการอนุมัติบัตรเครดิต สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทบทวนเครดิต ต่ออายุสัญญา ต่ออายุบัญชี การบริหาร และจัดการด้านความเสี่ยง โดยสอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท”) และการพัฒนาแบบจำลองในการจัดทำคะแนนความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิต
 2. เพื่อการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ตลาดการเงิน นายหน้า หรือตัวกลางอื่น ๆ หรือคู่สัญญา หรือ ศาลของคู่สัญญาอื่น
 3. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด อาทิ การตรวจสอบการดำเนินงานโดยผู้ตรวจสอบ และการจัดทำรายงาน การประเมิน และบริหารความเสี่ยง การเก็บรักษารายการทางบัญชีและภาษี การป้องกัน และดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำทุจริต การฟอกเงิน รวมถึงอาชญากรรมประเภทอื่น การติดตามทวงถามหนี้ การป้องกันและมาตรการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคว่ำบาตร การป้องกันการก่อการร้าย รวมถึงการรายงานข้อมูลธุรกรรมให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลทราบ
 4. เพื่อดำเนินการตามกระบวนการระบุตัวตน (KYC) และการตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อมูลของลูกค้า (CDD) ซึ่งรวมถึงการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า การตรวจสอบที่อยู่ หรือรายละเอียดการติดต่อของลูกค้า
 5. การตรวจสอบบุคคลต้องห้ามซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับรายชื่อบุคคลต้องห้าม และในกรณีดังกล่าว ซิตี้อาจต้องตรวจสอบความถูกจ้องของข้อมูลจากท่าน และ/หรือคู่สมรส หรือคู่ชีวิตของท่าน
 6. การปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร กฎหมายด้านภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ Foreign Account Tax Compliance และ มาตรฐานการรายงานของสหรัฐอเมริกา (Common Reporting Standard of the United States of America)
 7. เพื่อบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่อกับท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฏระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 8. เพื่อประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคปภ. จะเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ คปภ. ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคปภ. ที่ https://www.oic.or.th
 9. เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยของซิตี้ ตามกฎหมาย กฎ และประกาศที่ออกโดยคปภ.
 10. เพื่อขาย หรือซื้อสินทรัพย์ กิจการ หรือประวัติของลูกค้า (customers’ portfolios) ให้แก่ หรือจากบุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมเกี่ยวกับการควบรวม การได้มา หรือการปรับโครงสร้างกิจการ

(ค) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของซิตี้ หรือบุคคลที่สาม:

 1. เพื่อการตรวจจับ ป้องกัน สืบสวน หรือดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำทุจริต หรืออาชญากรรมอื่นๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับดูแล ฝ่ายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการประเมินสถานการณ์ของเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. เพื่อปกป้องสิทธิของซิตี้ ทรัพย์สินของซิตี้ บุคลากรของซิตี้ ความปลอดภัยของซิตี้ การดำเนินธุรกิจของซิตี้ และลูกค้าของซิตี้ ซิตี้อาจทำการบันทึกเสียงสนทนาระหว่างท่านกับพนักงานของซิตี้ นอกจากนี้ซิตี้สามารถบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านจากกล้องวงจรปิดบริเวณสำนักงานหรือสาขาของซิตี้ นอกจากนี้ซิตี้ยังสามารถขอภาพดังกล่าวจากบุคคลภายนอก สำหรับการดำเนินการตามความจำเป็น
 3. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ ของซิตี้ และเพื่อทำให้แน่ใจว่าระบบดังกล่าวมีความปลอดภัยที่เพียงพอ
 4. เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของซิตี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและควบคุมด้านความเสี่ยง การวิเคราะห์เชิงสถิติ การปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง การบริหารระบบ การดำเนินการต่างๆ การพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า การทำรายการหรือการใช้บริการเสร็จสมบูรณ์ การทดสอบและการสนับสนุน และการดำเนินการระบบควบคุมและการจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
 5. เพื่อบันทึกและเก็บรักษาบทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการ การรับรองความถูกต้องของรายการ และการทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ วัตถุประสงค์ในการการตรวจสอบ และการทบทวน
 6. เพื่อตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับคำร้อง ข้อโต้แย้ง หรือคำถามที่ท่านมีเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านได้รับจากซิตี้ รวมถึงการช่วยรักษาคุณภาพการให้บริการ และการฝึกอบรมพนักงานในการจัดการกับคำร้อง ข้อโต้แย้ง หรือคำถามต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 7. เพื่อโอนชำระเงินจากบัญชีของท่านไปยังบัญชีบุคคลภายนอกตามคำสั่งของท่าน หรือตามคำสั่งของลูกค้าของซิตี้ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถทำการพิสูจน์ยอดของรายการชำระเงิน และเพื่อให้ซิตี้สามารถจัดเก็บรายการต่างๆ ของท่านไว้เป็นหลักฐาน
 8. เพื่อทำการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซิตี้ที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และบริการที่เกี่ยวข้องจากซิตี้ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้ และท่านไม่ได้ปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว (opt-out) รวมถึงการสื่อสารหรือส่งข้อความเป็นการเฉพาะเจาะจงให้กับท่านที่มีความเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจของท่าน
 9. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในซิตี้ และเพื่อใช้ในการจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับท่าน การให้ความช่วยเหลือท่านในด้านต่างๆ สำหรับกิจกรรมทางการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อไป

(ง) ในกรณีที่กิจกรรมดังต่อไปนี้ไม่สามารถกระทำได้โดยอาศัยฐานหรือวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น และท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. เพื่อทำการตลาดโดยตรงกับท่าน โดยการส่งข้อความ สื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของซิตี้ ซึ่งสอดคล้องกับช่องทางหรือประเภทการสื่อสารที่ท่านต้องการให้ซิตี้ทำการติดต่อ
 2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ของท่านในบางกรณี สำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ซิตี้อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือขอใบรับรองแพทย์ของท่าน เพื่อทำการประเมินและอนุมัติคำขอของท่าน เช่น คำขอประนอมหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ซิตี้อาจจะจัดเก็บข้อมูลทางชีวภาพ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมของท่าน
 3. เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทประกันภัย และนายหน้าประกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับท่าน
 4. เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของซิตี้ หรือบุคคลภายนอก สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด และการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเงิน
 5. เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษให้กับท่าน

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในหมวดนี้ได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากซิตี้จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการประมวลผล หรือให้บริการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของซิตี้ หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างกับท่าน การที่ท่านไม่ให้ความยินยอมอาจทำให้ซิตี้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ นอกจากนี้การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งซิตี้ได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ท่านจะทำการเพิกถอนความยินยอม

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของซิตี้

4. ซิตี้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งใด

4.1 ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง: ซิตี้ทำการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับซิตี้โดยตรง ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครสำหรับการใช้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการของซิตี้ ข้อมูลจากเอกสารประกอบการสมัคร ซิตี้ยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของซิตี้ ข้อมูลการติดต่อ การเยี่ยมชม ข้อมูลจากโซเชียล มีเดีย ออนไลน์หรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม สาขาของซิตี้ เว็บไซต์ คอลเซ็นเตอร์ หรือช่องทางอื่นๆ

4.2 ได้รับข้อมูลจากลูกค้า บุคคลภายนอก หรือพันธมิตรทางธุรกิจของซิตี้: ซิตี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการแนะนำ หรือโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน หรือซิตี้อาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจากบุคคลภายนอกในกรณีที่ได้รับคำสั่งจากท่านให้ทำการชำระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบัญชีของท่านที่มีกับซิตี้ นอกจากนี้ซิตี้ยังอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับรายการส่งเสริมการตลาดหรือการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน ซิตี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี กรณีที่มีการเปิดบัญชีร่วม การสมัครบัตรเครดิตเสริม การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือในฐานะผู้รับผลประโยชน์ สำหรับกรณีที่ต้องมีการให้ความยินยอม ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยถูกต้องตามกฎหมายจากบุคคลดังกล่าว และในเวลาใด ๆ ก็ตามซิตี้อาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความยินยอมจากผู้ปกครองจากท่านได้ตามสมควร

4.3 ได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ: ซิตี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง รายชื่อของบุคคลต้องห้ามในระดับนานาชาติ ฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วไปจากช่องทางออนไลน์ โซเชียล มีเดีย สื่อต่างๆ บริษัทโฆษณา สถาบันการเงินต่างๆ ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการตรวจสอบประวัติหรือข้อมูลลูกค้า คำพิพากษาของศาล บริษัทเครดิตบูโร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ซิตี้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร

ซิตี้อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทในเครือของซิตี้ทั้งที่อยู่ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับซิตี้ และเพื่อให้บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์กับท่าน เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

(ข) ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งทำหน้าที่ให้บริการกับซิตี้ และ/หรือ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์หรือการดำเนินการต่างๆ ตามสัญญาระหว่างซิตี้กับท่าน

(ค) บริษัทประกันภัย ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ และผู้ที่เป็นตัวแทนของซิตี้ ซึ่งมีการทำข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(ง) ธนาคารที่เป็นคู่สัญญา ผู้ให้บริการด้านระบบการชำระเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ช่วง บริษัทจัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุน ผู้ออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน หรือการลงทุน หรือการดำเนินขั้นตอนทางธุรกิจ และเพื่อให้บริการด้านการจัดการบัญชีและการลงทุนของท่าน

(จ) ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภายนอก กรณีที่มีการติดตามทวงถามหนี้ การปฏิบัติการด้านกฎหมาย การดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึงการป้องกันสิทธิของซิตี้ ทรัพย์สินของซิตี้ บุคลากรของซิตี้ ความปลอดภัยของซิตี้ การดำเนินธุรกิจของซิตี้ และลูกค้าของซิตี้

(ฉ) ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอกของซิตี้

(ช) หน่วยงานซึ่งมีอำนาจในการกำกับดูแล ดำเนินคดี หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หรือหน่วยงานราชการ ศาล หรือองค์คณะที่มีอำนาจตัดสินคดีในประเทศใด ๆ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(ซ) หน่วยงานหรือองค์กรที่ซิตี้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เช่น บริษัท ข้อมูลเครดิต จำกัด บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (ITMX) พร้อมเพย์ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) และสมาคมธนาคารไทย

(ฌ) พันธมิตรทางธุรกิจของซิตี้ บริษัทประกันภัย บริษัทโฆษณา โซเชียล มีเดีย หรือสื่อต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือการทำการตลาดกับท่าน ตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

(ญ) บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในซิตี้ หรือในสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆของซิตี้ และ

(ฎ) บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งซิตี้ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทราบเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ซิตี้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศหรือไม่

ซิตี้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และในบางกรณีก็มีการโอนข้อมูลไปให้บุคคลภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการ) ซึ่งอยู่ต่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศอาจมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากที่หน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ซิตี้ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามซิตี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดยซิตี้จะทำให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการภายนอกของซิตี้ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากซิตี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทในกลุ่มของซิตี้ ซิตี้จะดำเนินการตามขั้นตอนในการโอนข้อมูลที่ปลอดภัยและรัดกุม กล่าวคือจะปฏิบัติตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการเดียวกัน (binding corporate rules)

ในบางกรณี ซิตี้จำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา กล่าวคือ เพื่อให้ซิตี้สามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์แก่ท่าน

7. ซิตี้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

ซิตี้จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้ซิตี้สามารถดำเนินการต่างๆ ตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือให้บริการแก่ท่าน หรือแก่ลูกค้าของซิตี้ และเป็นเวลา 10 (สิบ) ปี หลังจากที่สัญญาระหว่างซิตี้และท่านได้สิ้นสุดลง หรือนับจากการให้บริการแก่ท่านครั้งล่าสุด ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ซิตี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะที่กฎหมายนั้นๆ กำหนด

ในกรณีที่ซิตี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับซิตี้ ซิตี้จะทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

8.1 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้:
(ก) ขอเข้าถึงและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้ซิตี้เปิดเผยแหล่งของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลได้กล่าวถูกจัดเก็บโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั่วไป และสามารถขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
(ค) ขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
(ง) ขอคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง (direct marketing) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้างอิงฐานภารกิจของรัฐ (public task) และประโยชน์อันชอบธรรม (legitimate interest) และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ วิจัย สถิติ
(จ) ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ฉ) ขอให้ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์
(ช) ขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใด ๆ ในกรณีที่ซิตี้ ไม่มีฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป
(ซ) ร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ซิตี้จะประมวลคำขอของท่านตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ซิตี้อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านในบางกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ซิตี้ไม่ปฏิบัติตามได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ซิตี้จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

8.2 ท่านสามารถจัดการความยินยอมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางที่กำหนด โดยลูกค้าธนาคารซิตี้แบงก์ สามารถส่งคำขอได้ผ่านทางซิตี้แบงก์ ออนไลน์ โดยเลือกเมนู บริการทางบัญชี > รายการส่วนตัวกล่องข้อความ > บริการรับส่งข้อความ และสำหรับลูกค้าซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2232-4224 ในเวลาทำการ

9. ท่านสามารถติดต่อซิตี้ได้ผ่านช่องทางใด

กรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อซิตี้ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ซิตี้
อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

อีเมล dpo.officethailand@citi.com

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อีเมลนี้สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น

10. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ซิตี้อาจจะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของซิตี้เป็นครั้งคราว ซึ่งจะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของซิตี้ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้า ซิตี้จะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไป และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง (เมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการ) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป