เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรเสริมของบัตรเครดิตซิตี้
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมคนไทย)
  • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก
  • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริม
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมชาวต่างชาติ)
  • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก
  • สำเนาหนังสือเดินทางของบัตรเสริม
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเสริม และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังได้รับบัตรฯ
  • ทางธนาคารจะทำการจัดส่งของกำนัลไปยังที่อยู่ของบัตรหลักภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักที่สมัครบัตรเสริมที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ และผู้สมัครบัตรเสริมต้องยังไม่มีบัตรเครดิตใดๆกับทางธนาคารซิตี้แบงก์ในปัจจุบัน หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
  • สงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลสำหรับบัตรหลักที่มีการสมัครบัตรเสริมทุกประเภท และได้รับการพิจารณาอนุมัติ ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 60
    (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้)
  • บัตรเสริมที่สมัครจะต้องเป็นประเภทเดียวกันกับบัตรหลัก
  • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 – 80 ปี
  • บัตรเสริมที่ได้รับการอนุมัติ จะร่วมใช้วงเงิน รอบบัญชี เดียวกันกับบัตรหลัก ซึ่งบัตรหลักสามารถกำหนดวงเงินของบัตรเสริมแต่ละใบได้ โดยวงเงินบัตรเสริมที่กำหนดจะเป็นวงเงินที่บัตรเสริมได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ต่อรอบบัญชี และการแจ้งยอดเรียกเก็บจะแจ้งรวมไปที่บัตรหลัก
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1588
  • Promotion Code : CBAJ79