'
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์

โปรโมชั่นซิตี้โกลด์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์

พิเศษ สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ที่ถือบัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด พิเศษสูงสุด 80,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม >

ของกำนัลแทนคำขอบคุณ

เพียงคุณแนะนำเพื่อน

พิเศษสำหรับคุณ เพียงคุณร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิกซิตี้โกลด์ คุณจะได้ของกำนัลดังต่อไปนี้

แนะนำเพื่อนทันที บอกต่อเพื่อนของคุณ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและเพื่อนในแบบฟอร์มด้านล่างสำหรับการแนะนำลูกค้าใหม่ซิตี้โกลด์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อของเพื่อน (ผู้ถูกแนะนำ)

เมื่อกดปุ่ม "ยืนยัน" ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้ธนาคารฯติดต่อท่านและเพื่อนของท่าน เพื่อเสนอบริการ สินค้า โปรโมชั่นหรือข่าวสารอื่นๆ จากธนาคารฯ และบริษัทในเครือของธนาคารฯ ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
กรุณาตรวจสอบข้อมูลในช่องสีแดง
ยืนยัน

แนะนำซิตี้โกลด์กับเพื่อนพร้อมรับของกำนัลพิเศษ

ยอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารรวม ของผู้ถูกแนะนำ จำนวนเครดิตเงินคืนสำหรับผู้แนะนำ
ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
 1. โปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน ซิตี้โกลด์ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร ที่แนะนำเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาเป็นลูกค้าซิตี้โกลด์ ใหม่ด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารฯ ได้สำเร็จตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63
 2. สถานะซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารรวมมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 3. การแนะนำลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่สำเร็จ หมายถึง การที่ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชี และมียอดทรัพย์สินรวมตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยเงินลงทุนใหม่ ภายในระยะเวลาของโปรแกรมนี้ โดยผู้ถูกแนะนำต้องคงจำนวนเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนสำหรับการเป็นสถานะซิตี้โกลด์ไว้อย่างน้อย 2 เดือนปฏิทินรวมเดือนที่เปิดบัญชี
 4. ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯ มาก่อน
 5. การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีการลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่
 6. ผู้แนะนำลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีซิตี้โกลด์ จะได้รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท ต่อผู้ถูกแนะนำที่เปิดบัญชี 1 ท่าน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารซิตี้แบงก์ (หรือบัตรเครดิตซิตี้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด หากผู้แนะนำไม่มีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารฯ)
 7. สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลจากการแนะนำให้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย หรือสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ประเทศไทยเท่านั้น ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลการแนะนำภายใน 60 วันหลังจากการแนะนำลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่สำเร็จตามเงื่อนไขในข้อ #2 และ #3
 8. ในกรณีมีผู้แนะนำหลายรายสำหรับผู้ถูกแนะนำรายเดียว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ผู้แนะนำคนแรก คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
 9. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี
 10. บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 11. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นของรางวัลหรือเงินเครดิตจากรายการส่งเสริมการขายนี้กับทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หรือในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
 12. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 13. ธนาคารฯ อาจเรียกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฏหมายกำหนดสำหรับของรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนแนะนำเพื่อน ซึ่งรวมถึงคะแนนสะสม บัตรกำนัล เครดิตเงินคืน และสินค้า/ของกำนัล ธนาคารฯ มีหน้าที่ตามกฏหมายที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเปิดเผยมูลค่าของรางวัลดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับให้กับกรมสรรพากร ของรางวัลดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องนำไปรวมคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบยื่นยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ
โปรโมชั่นธนาคาร และ สิทธิพิเศษ - เอกสิทธิ์ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ - ซิตี้โกลด์ ประเทศไทย

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

ตอบแทนความไว้วางใจของท่านกับซิตี้โกลด์

รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี (Relationship Bonus) สูงสุด 5% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ตลอดทั้งปี โดยคะแนนสะสมพิเศษจะเพิ่มมูลค่าพร้อมๆกับจำนวนปีที่ท่านคงสมาชิกภาพกับธนาคารฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม