บริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย

เพิ่มอิสรภาพทางการเงินของคุณด้วย
การจัดการยอดใช้จ่าย เป็นการแบ่งจ่าย
รายเดือน

เพิ่มอิสรภาพทางการเงินของคุณด้วย
การจัดการยอดใช้จ่าย เป็นการแบ่งจ่าย
รายเดือน

บริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย

 • เพิ่มอิสระของการใช้จ่าย และลดภาระให้ค่าใช้จ่ายของคุณ
 • สามารถเลือกผ่อนชำระ หลังจากรูดซื้อสินค้า ณ ร้านค้า
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระที่คุณสามารถกำหนดเองได้ นานสูงสุดถึง 36 เดือน
สิทธิประโยชน์

การจัดการยอดใช้จ่าย เป็นแบ่งจ่ายรายเดือน ให้คุณสามารถออกแบบแผนการเงินและการชำระเงินของคุณเองที่เหมาะกับการใช้จ่ายของคุณได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ช้อป ท่องเที่ยว หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน โดยเปลี่ยนยอดที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯมาเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และงวดชำระที่คุณสามารถกำหนดเองได้ 36 เดือน

 • แผนการผ่อนชำระ : คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินผ่อนชำระได้เอง*
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น : คุณสามารถยืดระยะเวลาการผ่อนชำระเงินได้ 6 หรือ 9 เดือน
รายการใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
6 เดือน (ดอกเบี้ย 0.95% ต่อเดือน) 9 เดือน (ดอกเบี้ย 0.89% ต่อเดือน)
ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆ 4,000 705 480
ซื้อกระเป๋าใบโปรด 20,000 3,523 2,400
ท่องเที่ยวออสเตรเลีย 50,000 8,809 6,000
เจ็บป่วยกระทันหัน 1,00,000 17,618 12,000

*จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องการผ่อนชำระ คือ 4,000 บาท ไม่รวมรายการเบิกเงินสดล่วงหน้า ยอดจากโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ และ ยอดผ่อนชำระ ณ ร้านค้า

คำนวนการผ่อนชำระ

การคำนวนการผ่อนชำระนี้ เป็นเพียงการประมาณยอดผ่อนชำระ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น

  • คำนวณการผ่อนชำระ สำหรับระยะเวลาการผ่อน 6 หรือ 9 เดือน

  • ระยะเวลาการผ่อนชำระ (เดือน)

  • อัตราดอกเบี้ย (%)

   ตรวจสอบดอกเบี้ยล่าสุดของท่าน โทร 1588 ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง

  • จำนวนที่ต้องการทำรายการ (บาท) :

 • Step 1 of 2

  • รายละเอียดการผ่อนชำระ - งวดแรกคิดดอกเบี้ยตามวันจริง

  • จำนวนเงินที่จ่าย (บาท):

  • ส่วนดอกเบี้ยจ่าย (บาท):

  • ส่วนจํานวนเงิน (บาท):

 • Step 2 of 2

การคำนวนการผ่อนชำระนี้ เป็นเพียงการประมาณยอดผ่อนชำระ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น

  • คำนวณการผ่อนชำระ สำหรับระยะเวลาการผ่อน 18, 24 หรือ 36 เดือน

  • ระยะเวลาการผ่อนชำระ (เดือน)

  • อัตราดอกเบี้ย ((%)

   ตรวจสอบดอกเบี้ยล่าสุดของท่าน โทร 1588 ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง

  • จำนวนที่ต้องการทำรายการ (บาท) :

 • Step 1 of 2

  • รายละเอียดการผ่อนชำระ - งวดแรกคิดดอกเบี้ยตามวันจริง

  • จำนวนเงินที่จ่าย (บาท):

  • ส่วนดอกเบี้ยจ่าย (บาท):

  • ส่วนจํานวนเงิน (บาท):

 • Step 2 of 2

วิธีการสมัคร

โทร 1588 ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กด 1 เพื่อเลือกภาษาไทย

กด “หมายเลขบัตรฯ 16 หลัก” หรือ “หมายเลขบัตรประชาชน”

กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

สมัครโปรแกรม “จัดการยอดใช้จ่าย เป็นแบ่งจ่ายรายเดือน” และ แจ้งยอดที่ท่านต้องการทำรายการ และระยะเวลาที่ท่านต้องการผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรม “ บริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (Spending Conversion)”

 1. โปรแกรม บริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (Spending Conversion) (“โปรแกรม”) เป็นโปรแกรมของธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร (“ธนาคาร”) ที่อนุญาตให้สมาชิกบัตรฯได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม (“ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรม”) สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการกับร้านค้าทั่วไป (Retail Spending) ของบัตรฯของผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมในคราวเดียว ให้เป็นการแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตามที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมตกลงกับธนาคาร
 2. สมาชิกบัตรฯสามารถขอเข้าร่วมโปรแกรมได้โดย • ส่งใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมให้ธนาคารทางไปรษณีย์/โทรสาร • แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโปรแกรมผ่านทางซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588 • สมัครเข้าร่วมโปรแกรมผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ที่ https://www.citibank.co.th •สมัครเข้าร่วมโปรแกรมทางช่องทางอื่นๆตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร ทั้งนี้ การชำระยอดการใช้จ่ายภายใต้โปรแกรมจะเป็นไปข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้ และรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้บัตรฯ ตามที่กำหนดโดยธนาคารไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต
 3. การพิจารณาและการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม ตลอดจนจำนวนยอดการใช้จ่ายที่จะเข้าร่วมโปรแกรมให้เป็นอำนาจในการพิจารณาโดยเด็ดขาดของธนาคาร
 4. 4.1) เมื่อผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมแล้ว ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมตกลงชำระยอดแบ่งจ่ายตาม จำนวนและกำหนดเวลาชำระเงินตามที่ตกลงกับธนาคารซึ่งจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรฯด้วย
  • 4.2) วันครบกำหนดชำระในแต่ละงวด จะเป็นวันเดียวกับวันที่ครบกำหนดชำระปกติของบัญชีบัตรฯของผู้ขอเข้าร่วมปรแกรม โดยผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องชำระเงินผ่อนงวดแรกพร้อมดอกเบี้ยในวันครบกำหนดของบัญชีบัตรฯในรอบบัญชีที่ได้รับการอนุมัติตามโปรแกรมนี้ ทั้งนี้ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมตกลงและ รับทราบว่าวันครบกำหนดชำระงวดแรกอาจมีระยะเวลามากกว่าหรือน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม

   4.3) จำนวนเงินผ่อนชำระในแต่ละเดือนได้แก่เงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด โดยดอกเบี้ยสำหรับงวดแรกจะคำนวณจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม จนถึงวันสรุปรอบบัญชีบัตรฯงวดแรก และสำหรับงวดถัดๆ ไป จะ คำนวณจากวันสรุปยอดบัญชีครั้งก่อน จนถึงวันสรุปยอดบัญชีบัตรฯที่ตรงกับงวดชำระนั้นๆ ซึ่งจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ย จ ถูกเรียกเก็บผ่านบัญชีบัตรฯทุกๆ เดือน ตลอดระยะเวลาของโปรแกรม

   4.4) ในกรณีที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมผิดนัดชำระค่างวดหรือชำระน้อยกว่าจำนวนที่เรียกเก็บตามโปรแกรมเป็นระยะเวลามากกว่า 60 วัน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม พร้อมทั้งเรียกเก็บเงินต้นคงเหลือ และคำนวณดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระทั้งหมดตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามภายใต้ประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

   4.5) จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระรวมถึงดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระจะถูกเรียกเก็บทันทีที่มีการยกเลิกบัญชีบัตรฯไม่ว่า ในกรณีใดๆ ก็ตาม

   4.6) คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมโปรแกรม จะถูกหักออกทั้งหมดทันทีในวันที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับการอนุมัติ และผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดตามยอดการชำระในแต่ละงวดแทน

 5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมผ่อนชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่งเกินกว่าจำนวนค่างวดชำระต่อเดือนตามที่ธนาคารเรียกเก็บภายใต้โปรแกรมนี้ ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมจะไมได้รับดอกเบี้ยในเงินส่วนที่ชำระเกิน (“เงินส่วนที่ตั้งพักไว้”) เงินส่วนที่ตั้งพักไว้ดังกล่าวจะคงอยู่ ในบัญชีบัตรฯของผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมและจะไม่นำไปชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใต้โปรแกรมนี้
 6. หากประสงค์จะชำระหนี้เพื่อปิดยอดก่อนครบกำหนด (Pre-termination) ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588 และชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดพร้อมค่าปรับจากส่วนต่างดอกเบี้ย ระหว่างดอกเบี้ยที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้ชำระให้แก่ธนาคารแล้วภายใต้โปรแกรม นี้ กับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่ธนาคารเรียกเก็บจากสมาชิกบัตรฯที่คำนวณจากยอดเงินทั้งจำนวน โดยเริ่มคำนวณจากวันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม จนถึงวันที่ธนาคารได้รับชำระหนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมมีสิทธินำเงินส่วนที่ตั้งพักไว้รวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่จะนำมาชำระหนี้คืนก่อนกำหนดทั้งหมดนั้นได้ ทั้งนี้หากมีการปิดยอดก่อนครบกำหนด หลังจากที่ชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 12 งวด ธนาคารจะมีการยกเว้นค่าปรับในการชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระนี้ให้
 7. ข้อกำหนดอื่นๆ
  • 7.1) ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

   7.2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บัตรฯ ถ้อยคำใดๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ หากมิได้กล่าวไว้เป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะเจาะจง ให้มีความหมายเหมือนถ้อยคำในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บัตรฯทุกประการ

   7.3) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้