ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา รับและดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่เบอร์โทร 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรือ อีเมล fcc@bot.or.th