สมัครบริการ Citibank One Bill

Citibank One Bill Enrollment Form

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

(ธนาคารจะเปิดรับสมัคร การให้บริการ Citi One Bill ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น)

* ข้อมูลที่ต้องกรอก

*กรุณาเลือกบัตรเครดิต/บัญชีเรดดี้เครดิตที่ต้องการสมัคร

  ชำระค่าไฟฟ้า / ประปา
จำนวน รายการที่เลือก
ชำระค่าโทรศัพท์มือถือ
ชำระค่าโทรศัพท์บ้าน
ชำระค่าโทรทางไกลต่างประเทศ
ชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด

 • บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด

ชำระค่าบริการเคเบิ้ลทีวี
ชำระค่าประกัน
จำนวน รายการที่เลือก
 • อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิ

  ข้อมูลลูกค้า

  หมายเลขกรมธรรม์ (10 หลัก)

  *หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

  *ชื่อผู้จดทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ข้อตกลงการเรียกเก็บ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงคก์("บัตร") หรือบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตของท่านจะมีผลต่อเมื่อความยินยอมให้เรียกเก็บเงินของท่านได้รับ การอนุมัติซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยระหว่างรอการอนุมัติท่านจะต้องชำระค่าสาธารณูปโภคค่าบริการเองตามปกติ
 2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการประเภทบุคคลเท่านั้น ไม่อนุมัติสำหรับกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วน บริษัท กิจการโรงงานหรือกิจการที่ประกอบการพาณิชย์
 3. ธนาคารฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการ ตามงวดการเรียกเก็บเงินที่แต่ละองค์กรแจ้งมายังธนาคารฯ ซึ่งจะปรากฏยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของท่านที่ธนาคารฯ จัดส่งให้ท่านทุกเดือนนอกจากนี้หมายเลขบัญชีบัตรของท่านจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่องค์กรส่งให้ท่านตามปกติทุกเดือน หากท่านไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน โปรดติดต่อองค์กรสาธารณูปโภคต่างๆที่ท่านใช้บริการ
 4. ในกรณีที่รายการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการใดเกินกว่าวงเงิน จำนวนเงินต่อรายการที่ธนาคารฯ กำหนดไว้หรือในกรณีที่ธนาคารฯ ไม่อนุมัติรายการเรียกเก็บรายใด หรือได้ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการบัตรของท่านหรือในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินดัง กล่าวผ่านบัตรของท่าน ธนาคารฯ จะไม่หักบัญชีบัตรของท่าน ท่านจะต้องชำระเงินดังกล่าวเองต่อองค์กรภายในกำหนด เพื่อมิให้ถูกระงับการใช้บริการจากองค์กรนั้น โดยท่านยอมรับว่ากรณีดังกล่าวมิใช่ความรับผิดชอบของธนาคารฯ และท่านจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องใดๆ จากธนาคาร
 5. ในกรณีที่ลายมือ ชื่อของท่านในหนังสือยินยอมฯ แตกต่างไปจากลายมือชื่อของท่านในใบสมัครหรือเอกสารอื่นใดที่ได้ให้ไว้กับ ธนาคารฯ หรือในกรณีที่ท่านได้ขอใช้บริการผ่านบัตรซึ่งธนาคารฯ เปิดให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ตาม ก็ไม่เป็นการลบล้างหน้าที่ และภาระผูกพันของท่านที่ต้องชำระชดใช้เงินให้แก่ธนาคารฯตามที่เรียกเก็บค่า สาธารณูปโภค ค่าบริการจากท่าน โดยท่านจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ จากธนาคารฯ หรือองค์กร และจะไม่โต้แย้งหรือปฏิเสธการใช้บริการดังกล่าว
 6. ในกรณีที่เอกสาร หลักฐานหมายเลขบัตรของท่านได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ท่านตกลงให้มีผลใช้บังคับเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหมายเลขที่ได้เปลี่ยน แปลงใหม่แล้วนั้นด้วย
 7. ในกรณีที่ท่านได้ โอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภค บริการให้แก่บุคคลอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค บริการ ท่านจะต้องแจ้งยกเลิกการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการดังกล่าว มิฉะนั้นธนาคารฯ จะยังคงเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการ ผ่านบัตรของท่านต่อไป
 8. การให้บริการนี้ จะเป็นอันยกเลิกเมื่อธนาคารฯ ได้บอกเลิกการให้บริการหรือยกเลิกบัตรของท่าน ซึ่งธนาคารฯ มีสิทธิ์บอกเลิก หรือยกเลิกบริการนี้ ณ เวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรหรือจำเป็น หรือเมื่อท่านแจ้งยกเลิกบริการกับธนาคารฯ โดยท่านต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588
 9. การให้บริการชำระ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการผ่านบัตรไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ธนาคารฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 10. หากท่านได้รับอนุมัติให้ใช้บริการนี้ ให้ถือว่าท่านได้ขอยกเลิกการหักบัญชีตามที่เคยแจ้งไว้กับธนาคารฯ หรือองค์กรอื่นก่อนหน้านี้
 11. หากมีการเรียก เก็บเงินจากองค์กรสาธารณูปโภคต่างๆ ระหว่างที่ธนาคารฯ ดำเนินการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้ท่าน การหักบัญชีของท่านจะไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นท่านจะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการดังกล่าวเองต่อองค์กรภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อมิให้ถูกระงับการใช้บริการจากองค์กรนั้น โดยท่านยอมรับว่ากรณีดังกล่าวมิใช่ความรับผิดชอบของธนาคารฯ และท่านจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องใดๆ จากธนาคารฯ
 12. เมื่อธนาคารฯ ได้อนุมัติการขอใช้บริการนี้แล้วธนาคารฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านมิได้โต้แย้งใดๆ ภายในเวลาที่ธนาคารฯ กำหนดให้ถือว่าท่านตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งนั้นด้วยทุกประการ
 13. รายการส่งเสริม การขายนี้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดโดยเป็นการให้บริการตัดค่าใช้จ่ายต่งๆ ผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายนั้นๆ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกในการเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้าธนาคารฯ เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ มิได้มีส่วนร่วมในการชี้ช่องหรือจัดให้มีการทำประกันผ่านธนาคารฯ แต่อย่างใด เงื่อนไขต่างๆในการคุ้มครองเป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ระหว่างลูกค้าและ บริษัทประกัน รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิใช่การตัดชำระบัญชีค่าเบี้ยประกันนั้น กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทประกันโดยตรง

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี") ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิตี้" โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า "Citi / ซิตี้" "Citibank / ซิตี้แบงก์" "Citigroup / ซิตี้กรุ๊ป" ดีไซน์โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารและข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้