โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและเพื่อนในแบบฟอร์มด้านล่าง สำหรับการแนะนำสมัครบัตรเครดิตซิตี้ และ/หรือบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครดิตเงินคืนในโปรแกรมแนะนำเพื่อน ระหว่างวันที่
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2561 คลิก
:

:

:
:

ข้อมูลติดต่อของเพื่อนคนที่ 1:

:
:

:

เงื่อนไขโปรแกรม

*ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนของธนาคารซิตี้แบงก์:

 • ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์กับธนาคารฯ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเพื่อนก่อน
 • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือเป็นผู้ที่ทำการสมัครและรอการอนุมัติ หรือเป็นผู้ที่เคยสมัครบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ภายในระยะเวลา 1 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ทำการแนะนำเพื่อน
 • โดยผู้ถูกแนะนำ จากโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน จากช่องทางออนไลน์ จะได้รับโปรโมชั่นการสมัครบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตเช่นเดียวกับผู้สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือ ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ระหว่าง 1 ก.ค. – 30 ส.ค. 62 โดยมีของรางวัลดังต่อไปนี้

ตาราง 1: รางวัลขั้นที่ 1 สำหรับผู้แนะนำ

ประเภทผลิตภัณฑ์ รางวัลสำหรับผู้แนะนำ
เงินคืนเข้าบัญชี (กรณีที่ผู้แนะนำเป็นผู้ถือบัตรซิตี้) บัตรกำนัล (กรณีผู้แนะนำไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรซิตี้) สิทธิ์สะสมแลกของรางวัล
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ หรือ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ 1,000 บาท 1,000 บาท 1 สิทธิ์
บัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ
(ยกเว้น ซิตี้ ซิมพลิซิตี้)
500 บาท 500 บาท 1 สิทธิ์
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 500 บาท 500 บาท 1 สิทธิ์
ซิตี้ ไพรออริตี้ คะแนนสะสม
ซิตี้รีวอร์ 10,000 คะแนน
บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท 1 สิทธิ์
ซิตี้โกลด์ คะแนนสะสม
ซิตี้รีวอร์ 10,000 คะแนน
บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท 2 สิทธิ์


  ตาราง 2 : รางวัลพิเศษ ขั้นที่ 2 สำหรับผู้แนะนำ

  รับโค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่าตามจำนวนสิทธิ์ที่สะสมจากการแนะนำเพื่อน

  จำนวนสิทธิ์สะสมสำหรับการรับรางวัลพิเศษ โค้ดส่วนลด LAZADA มูลค่า
  สะสมครบ 3 สิทธิ์ 5,000 บาท
  สะสมครบ 5 สิทธิ์ 10,000 บาท
  สะสมครบ 7 สิทธิ์ขึ้นไป 15,000 บาท


  *หมายเหตุ

  *เงื่อนไขเกี่ยวกับโค้ดส่วนลด LAZADA

 • ธนาคารฯ จะจัดส่งโค้ดส่วนลด LAZADA ทาง SMS ให้กับผู้ที่สะสมสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้กับธนาคารฯ ภายในเดือน ต.ค.62 (ภายใน 60 วันหลังจบโปรแกรม)
 • ท่านสามารถนำโค้ดส่วนลดใช้ในการซื้อสินค้ากับ LAZADA ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนร่วมในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับโค้ดส่วนลดดังกล่าว ในกรณีมีปัญหาในการใช้บริการกรุณาติดต่อ LAZADA Thailand ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร 0-2018-0000 โดยตรง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย


 • เงื่อนไขการรับของรางวัลและเครดิตเงินคืน สำหรับผู้แนะนำ:

 • รางวัลขั้นที่ 1 ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืน 500 บาท หรือ1,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัตรที่เพื่อนสมัครและได้รับอนุมัติ โดยธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของผู้แนะนำ ภายใน 60 วัน หลังจบโปรแกรม
 • รางวัลขั้นที่ 2 ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนครบ 3 สิทธิ์/ 5 สิทธิ์ หรือ 7 สิทธิ์ ขึ้นไปในระยะเวลาของโปรแกรม ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัลทั้งในขั้นที่ 1 และ 2 ตัวอย่างเช่น ผู้แนะนำสะสมได้ครบ 5 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงิน หรือบัตรกำนัล ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนสมัครและได้รับอนุมัติตามตาราง 1 และได้รับของรางวัลพิเศษ ตามตาราง 2
 • สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเฉพาะผู้แนะนำที่ยังคงสมาชิกภาพและมีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น
 • สำหรับผู้แนะนำ ที่เคยสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารซิตี้แบงก์ แต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆ อยู่กับธนาคารฯ ในปัจจุบัน ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรกำนัลมูลค่าเทียบเท่ามูลค่าเครดิตเงินคืน ให้ท่านทางโปรษณีย์
 • สำหรับผู้แนะนำ ที่ ไม่เคยเป็นสมาชิกหรือสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารซิตี้แบงก์ จะไม่ได้รับเครดิตเงินหรือ และบัตรกำนัลใดๆ จากโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้
 • เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ซิตี้ ไพรออริตี้ ซิตี้ ไพรออริตี้ ซิตี้โกลด์
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับเฉพาะจำนวนผู้ถูกแนะนำ ที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตประเภทใดๆอยู่ในปัจจุบัน (เฉพาะผู้สมัครใหม่) และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำสมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต/บัญชีซิตี้ ไพรออริตี้/บัญชีซิตี้โกลด์ ได้รับการอนุมัติ มากกว่า 1 บัตร/บัญชี ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลหรือเครดิตเงินคืนเท่ากับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำ ตามตารางข้างต้น
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนผู้ที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือ สมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกโดยสาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถูกแนะนำที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้จะไม่เข้าร่วมสำหรับโปรแกรมนี้
 • ทางธนาคารฯ อาจจะทำการตรวจสอบกลับไปยังเพื่อนที่ท่านแนะนำ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบของรางวัลและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีหากผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับท่าน
 • ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกให้รางวัลผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนก่อน ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันถูกนำแนะจากหลายท่าน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ แต่ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ บัญชีซิตี้โกลด์ และ/หรือสมัครบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ
 • มูลค่าของของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน รวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน และสินค้า/ของกำนัล ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารซิตี้แบงก์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเปิดเผยมูลค่าของรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง และสามารถขอใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นของรางวัลหรือเงินเครดิตจากรายการส่งเสริมการขายนี้กับทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หรือในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีซิตี้โกลด์และบัญชีซิตีไพรออริตี้

 • ซิตี้ ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
 • ซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารฯ มาก่อน
 • การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่
 • ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องรักษาสถานะซิตี้โกลด์หรือสถานะซิตี้ ไพรออริตี้ไว้จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับของรางวัล
 • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้