โปรโมชั่น เพื่อนแนะนำเพื่อน สินเชื่อบุคคลซิตี้

แบบฟอร์มแนะนำเพื่อน สำหรับสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน


-
เช่น เลขประจำตัวประชาชนของท่านคือ 1234567891111 ให้กรอกเพียง 567891111

กรุณากรอกข้อมูลของเพื่อนที่ต้องการแนะนำ

ข้อมูลติดต่อของเพื่อนคนที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี") ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิตี้" โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า "Citi / ซิตี้" "Citibank / ซิตี้แบงก์" "Citigroup / ซิตี้กรุ๊ป" ดีไซน์โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารและข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้

เงื่อนไขโปรแกรม

เงื่อนไขโปรแกรม

 • ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของสินเชื่อบุคคลซิตี้ จึงจะสามารถแนะนำเพื่อนได้
 • ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อน ทั้งชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากผู้ที่ได้รับการแนะนำก่อน
 • ผู้แนะนำจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อและนามสกุลของตนกับผู้ได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์การเงินของผู้แนะนำ
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคลซิตี้จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับการแนะนำ และผู้ได้รับการแนะนำจะต้องยื่นใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารการสมัคร
 • กรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่านได้แนะนำเพื่อนซํ้ากัน ผู้แนะนำท่านแรก จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคลซิตี้ได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบของซิตี้
 • ผู้แนะนำมีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำเป็นเครดิตเงินคืนมูลค่าสูงสุด 20,000 บาท ต่อเพื่อนที่ได้รับอนุมัติ 1 ท่าน จำกัดสิทธิ์จากเพื่อนที่ได้รับอนุมัติรวมกันไม่เกิน 10 ท่าน ต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน
 • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากเดือนที่ผู้ถูกแนะนำได้รับอนุมัติสินเชื่อ โดยเครดิตเงินคืนที่ได้รับจะนำไปลดค่างวดผ่อนชำระประจำเดือนของผู้แนะนำ ทั้งนี้ผู้ถูกแนะนำจะต้องมีสถานะบัญชีสินเชื่อปกติ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเท่านั้น
 • ผู้ได้รับการแนะนำที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่มียอดค้างชำระเกิน 30 วัน ภายใน 12 เดือน และคงบัญชีไว้อย่างน้อย 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนผลตอบแทนที่ผู้แนะนำได้รับจากรายการนี้ หรือสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้ผลตอบแทนของโปรแกรม
 • บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้แนะนำ โดยผลตอบแทนที่ผู้แนะนำได้รับจะต้องถูกรวมเป็นฐานเงินได้เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้แนะนำ
 • ผู้แนะนำตกลงปฎิบัติตามกติกาและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ทุกประการ ในกรณีเกิดข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนและเงื่อนไขของโปรแกรม โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับผู้ที่ถูกแนะนำผ่านโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลซิตี้ด้วยโปรแกรมอื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์มอบของกำนัลให้กับผู้แนะนำในโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนเท่านั้น และงดมอบของกำนัลให้ผู้ถูกแนะนำที่สมัครด้วยโปรแกรมอื่นๆ
 • พนักงานในเครือซิตี้ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนได้ (ทั้งในฐานะผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ)


คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเกณฑ์การสมัครทั้งหมด