เงื่อนไขโปรแกรม

 • 1) รับคะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท 15,000 คะแนน เพื่อเป็นส่วนลดเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า 3,000 บาท เมื่อบัตรเครดิตซิตี้
  และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป และมียอดกดเงินสดผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตครบ 3,000 บาท หรือมีรายการแบ่งชำระผ่านระบบ Citi Paylite อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 30 วัน หลังได้รับอนุมัติบัตรฯและบัญชีฯ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก

 • 2) รับคะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท 7,500 คะแนน เพื่อเป็นส่วนลดเติมน้ำมัน มูลค่า 1,500 บาท
  - เมื่อบัตรเครดิตซิตี้ได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากที่ บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอด บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
  - เมื่อบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตได้รับการอนุมัติ และมียอดกดเงินสดผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วันหรือมีรายการแบ่งชำระผ่านระบบ Citi Paylite อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 30 วัน หลังได้รับอนุมัติบัญชีฯ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก

 • 3) ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับการสมัครบัตรหลักและเฉพาะผู้สมัครบัตร/บัญชีฯใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตร/บัญชีฯ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตร/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน เงื่อนไขดังกล่าว ยกเว้นสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้วเท่านั้น

 • 4) คะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท จะโอนเข้าบัตรเชลล์ คลับสมาร์ท ภายใน 90 วัน หลังจากบัตรฯ /บัญชีฯ ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข

 • 5) คะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้

 • 6) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต โทร 02-081-1111

 • 7) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัตรและคะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท โทร 02-697-5858

 • 8) ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 9) ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้