ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ธนาคาร

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ธนาคาร

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ

คลิก เพื่อขยาย และคลิก เพื่อย่อรายละเอียด

ข้อมูลสำคัญ เมื่อเปิดบัญชีกับธนาคารหรือสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจซิตี้กรุ๊ป ("ซิตี้")

"ซิตี้"ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เช่น ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนได้ และสำหรับนิติบุคคลต่างๆ ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งของสถานประกอบการ เลขที่ผู้เสียภาษี หรือหมายเลขแสดงตนอื่นใดตามกฎหมาย(ถ้ามี) ทั้งนี้อาจมีการขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นได้แก่ ผู้ถือผลประโยชน์ของท่านหรืออื่นใดที่มีผลประโยชน์และอำนาจในการควบคุมกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการให้ความสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย กฎหมายของประเทศอื่นๆ รวมไปถึงเป็นไปตามนโยบายภายในของซิตี้ ที่กำหนดให้ซิตี้จะต้องได้มา ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในการยืนยันบุคคลและนิติบุคคลต่างๆ ที่เปิดบัญชีหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับซิตี้

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะร้องเรียนการให้บริการของธนาคาร/บริษัทผู้ให้บริการในนามธนาคาร ท่านสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ กล่องรับข้อความ ในเว็บไซต์ของธนาคาร ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588 หรือ ทางจดหมายโดยสามารถส่งมาตามที่อยู่ธนาคาร