บริการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตซิตี้

เพิ่มอิสระของการใช้จ่าย

สะดวกสบายมากขึ้น

รูปภาพการเล่นพาราไกลดิงที่แสดงให้เห็นถึงอิสรภาพจากเงื่อนไขในการเพิ่มวงเงินเครดิต

บริการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตซิตี้

 • เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อตอบสนองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของท่าน
 • เพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์
 • รับวงเงินชั่วคราวง่ายๆ ทันทีโดยไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์

วงเงินในบัญชี คือจำนวนเงินที่ธนาคารได้อนุมัติไว้กับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ว่าสามารถนำไปใช้ได้ล่วงหน้า สมาชิกบัตรเครดิตฯ สามารถนำวงเงินไปรูดซื้อสินค้าตามเวลาและจำนวนที่ต้องการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินของท่าน

ขอเพิ่มวงเงินถาวร

ท่านสามารถสมัครขอเพิ่มวงเงินถาวรเพื่อเพลิดเพลินกับอิสรภาพทางการเงินด้วยวงเงินที่สูงขึ้น เพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์สำหรับการใช้จ่ายพิเศษของท่านตามร้านค้า ร้านอาหาร หรือท่องเที่ยว สูงสุดถึงวงเงินตามระดับรายได้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับสมาชิกที่ท่องเที่ยวเป็นประจำ ท่านจะได้รับความสะดวกสะบายพิเศษที่ไม่ต้องขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวทุกๆคร้ังที่เดินทาง ธนาคารจะอนุมัติวงเงินใหม่ให้เพืยงท่านแสดงเอกสารแสดงรายได้ที่เพิ่มเติมจากเดิม

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

ธนาคารซิตี้แบงก์เข้าใจท่าน เมื่อท่านต้องการวงเงินเพิ่มในเวลาฉุกเฉิน ธนาคารฯ จึงมอบการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ที่ทำให้ท่านเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ทันที ผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ โดยท่านไม่จำเป็นที่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมใดๆ วงเงินชั่วคราวเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้ท่านเมื่อท่านต้องการใช้จ่ายเพิ่มเติมในระยะสั้น ยามท่องเที่ยว รูดซื้อสินค้า รับประทานอาหาร หรือ เพื่อรักษาสุขภาพ และ แม้กระทั้งให้ท่านสามารถซื้อสินค้าที่มีราคามากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

ขั้นตอนการสมัครสำหรับชั่วคราววงเงินที่เพิ่มขึ้น

เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวจะต้องทำบนบัตรหลัก
 • การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ต้องมีช่วงเว้นระยะจากการขอครั้งต่อไป อย่างน้อย 30 วัน
 • ขอวงเงินชั่วคราวได้มากที่สุดถึง 4 ครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • เมื่อไม่ได้อยู่ในสภานะวงเงินชั่วคราว

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • การอนุมัติขอเพิ่มวงเงินขึ้นอยู่กับประวัติการใช้งานของบัตรเครดิตของท่าน และเอกสารที่ท่านได้ส่งเข้ามา วงเงินที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับการเกณฑ์ภายในของธนาคารซิตี้แบงก์
 • วงเงินใหม่ที่เพิ่มขึ้นจะต้องตามระดับรายได้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • วงเงินชั่วคราวสามารถใช้งานได้นานสุด 2 รอบบิลต่อครั้ง
 • ธนาคารฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารฯ ธนาคารฯ ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่อยู่บนหน้าสำเนาบัตรประชาชนของท่าน เช่น ข้อมูลศาสนา และ หมู่โลหิต ดังนั้นธนาคารฯ ขอให้ท่านดำเนินการลบ ขีดฆ่า หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบเอกสารให้แก่ธนาคารฯ และหลังจากธนาคารฯ ได้รับสำเนาสำเนาบัตรประชาชนของท่านแล้ว หากยังปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอยู่ ธนาคารฯ ขออนุญาตดำเนินการลบ ขีดฆ่า หรือดำเนินการเพื่อปิดข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายฯ และหลักการการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น