อัพเกรดบัตรเครดิต

เปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตของท่าน
เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น

อัพเกรดบัตรเครดิตของท่าน เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนประเภทบัตรเครดิต

 • เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นของบัตรเครดิตซิตี้ของท่าน และเหมาะสมกับความต้องการของท่านในปัจจุบัน
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทบัตร
สิทธิประโยชน์

เปลี่ยนประเภทบัตรของท่าน เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานะปัจจุบันของท่าน

ข้อควรรู้:

 • กรณีการเปลี่ยนประเภทบัตรของท่านจากประเภทบัตรที่ให้คะแนนสะสม, ไมล์ หรือ เครดิตเงินคืน ไปเป็นบัตรที่ให้สิทธิประโยชน์ที่ต่างกัน คะแนนสะสม, ไมล์ หรือ เครดิตเงินคืนคงค้างในบัตรเดิมดังกล่าว จะไม่ถูกโอนย้ายไปยังบัตรประเภทใหม่ได้ ลูกค้าต้องทำการแลกคะแนนสะสม, ไมล์ หรือ เครดิตเงินคืน ให้หมดก่อนทำการเปลี่ยนประเภทบัตรฯ
 • ทางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของบัตรใบใหม่ และจะเรียกเก็บเมื่อครบกำหนดรอบปีของบัตรใบเดิม
 • ในกรณีที่ลูกค้า มีรายการซื้อสินค้าที่หักยอดผ่านบัตรเครดิตรายเดือน ลูกค้าจำเป็นต้องติดต่อร้านค้าเพื่อเปลี่ยนเบอร์บัตรด้วยตัวเอง

ท่านสามารถเปลี่ยนประเภทบัตรของท่านไปยังบัตรที่แสดงต่อไปนี้

บัตรเครดิตซิตี้

ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

ซิตี้ รีวอร์ด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส

ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

ข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีการสมัคร

ขั้นตอนการอัพเกรดบัตรเครดิต:

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวงเงิน
ช่องทางการส่งเอกสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รอบระยะเวลาในการชำระเงินคืนสูงสุด 45 วัน ในกรณีที่ท่านชำระค่าใช้จ่ายตามยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน หรือ 55 วัน ในกรณีที่ท่านชำระบางส่วน หรือทำรายการผ่อนชำระบางส่วน
 2. ค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกเรียกเก็บ ณ เดือนครบรอบรายปีของบัตรใบเดิม หลังจากนั้น ค่าธรรมเนียมรายปีของท่านจะถูกปรับเป็นอัตราใหม่ตามบัตรใบใหม่ โปรดดูรายละเอียดตามตารางสรุปค่าธรรมเนียม
 3. วงเงินที่ท่านได้รับหลังจากการเปลี่ยนประเภทบัตรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นท่านจะแนบเอกสารทางการเงินมาพร้อมกับใบสมัครการเปลี่ยนประเภทบัตร
 4. บัตรเสริมของบัตรหลักจะได้รับการเปลี่ยนประเภทบัตรตามบัตรหลักโดยอัตโนมัติ
 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่ลูกค้าได้ชำระแล้ว
 6. กรณีการเปลี่ยนประเภทบัตรของท่านจากประเภทบัตรที่ให้คะแนนสะสม, ไมล์ หรือ เครดิตเงินคืน ไปเป็นบัตรที่ให้สิทธิประโยชน์ที่ต่างกัน คะแนนสะสม, ไมล์ หรือ เครดิตเงินคืนคงค้างในบัตรเดิมดังกล่าว จะไม่ถูกโอนย้ายไปยังบัตรประเภทใหม่ได้ ลูกค้าต้องทำการแลกคะแนนสะสม, ไมล์ หรือ เครดิตเงินคืน ให้หมดก่อนทำการเปลี่ยนประเภทบัตรฯ หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าวก่อนการเปลี่ยนประเภทบัตร ทางธนาคารฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในคะแนนสะสม, ไมล์ หรือ เครดิตเงินคืนคงค้างนั้น
 7. อัตราการให้คะแนน และ อัตราการแลกคะแนน จะเป็นไปตามบัตรใบใหม่เท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงการอัตราการแลก และสะสมของบัตรใบเดิมได้
 8. เมื่อธนาคารฯทำการอนุมัติบัตรใบใหม่ให้ท่านแล้ว กรุณานำหมายเลขบัตรใบใหม่ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล กับบริษัทห้างร้านที่ท่านได้ตัดยอดค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภคหรื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านบัตร (ถ้ามี) เพื่อความถูกต้องในการชำระเงินของท่าน และในรอบบัญชีแรกหลังการยกระดับบัตรฯ กรุณาตรวจสอบ ความถูกต้องของรายการ One Bill และจำนวนคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ด