ชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ

หญิงสาวกระโดดอย่างมีความสุขด้วยการชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้จากที่เดียว
วิธีการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิตผ่านออนไลน์:

 • ขั้นตอนที่ 1 คลิกปุ่ม "สมัครออนไลน์"

 • ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม “สมัคร”

 • ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ของธนาคารซิตี้แบงก์จะทำการติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ข้อมูลประกอบการสมัคร

กรุณคลิกที่ประเภทของผู้ให้บริการ เพื่อดูข้อมูลประกอบการสมัคร

โปรโมชั่น
ภาพที่แสดงค่าใช้จ่ายและใบเรียกเก็บเงินต่าง ๆ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท*

 •  เมื่อคุณสมัครบริการ Citi One Bill เพื่อชำระค่าบริการ ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต (3BB), ทรู มูฟ เอช, ทรูวิชั่นส์, ทรู อินเทอร์เน็ต, การไฟฟ้านครหลวง (MEA), การประปานครหลวง (MWA), ทีโอที (TOT), กสท โทรคมนาคม (CAT), แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS), โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)
 •  เฉพาะผู้สมัครและได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66

เงื่อนไข

 •   รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ต่อรายการ
 •  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท/บัญชีบัตรฯ ตลอดรายการ หรือสูงสุด 4 รายการ/ บัญชีบัตรฯ (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
 •  ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตซิตี้ ภายใน 90 วัน หลังจากมีการเรียกเก็บบิลนั้นๆ
รายชื่อผู้ให้บริการ

บริการที่ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายผ่าน Citi One Bill

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ข้อตกลงการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการต่าง ๆผ่านบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ("บัตร") ของท่านจะมีผลต่อเมื่อ หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการของท่าน ได้รับการอนุมัติจากองค์กร ที่ให้บริการ ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยในระหว่างรอการอนุมัติ ท่านจะต้องชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ ด้วยตนเองตามปกติ
 2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ เฉพาะประเภทบุคคลเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติสำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลทุกกรณี
 3. ธนาคารฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ ตามงวดการเรียกเก็บเงินที่แต่ละองค์กรแจ้งมายังธนาคารฯ ซึ่งจะปรากฏยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของท่านที่ธนาคารฯ จัดส่งให้ท่านทุกเดือน นอกจากนี้หมายเลขบัญชีบัตรของท่านจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินที่องค์กรส่งให้ท่านตามปกติทุกเดือน หากท่านไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน โปรดติดต่อองค์กรสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ท่านใช้บริการโดยตรง
 4. ในกรณีที่รายการค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการใดเกินกว่าวงเงินคงเหลือของท่าน หรือเกินกว่าจำนวนเงินต่อรายการที่ธนาคารฯ กำหนดไว้ หรือในกรณีที่ธนาคารฯ ไม่อนุมัติรายการเรียกเก็บรายใด หรือได้ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการบัตรของท่าน หรือในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินดังกล่าวผ่านบัตรของท่าน ธนาคารฯ จะไม่หักค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการผ่านบัตรของท่าน ท่านจะต้องชำระเงินดังกล่าวด้วยตนเองต่อองค์กรภายในกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน เพื่อมิให้บริการสาธารณูปโภค/บริการต่างของท่านถูกระงับการใช้บริการจากองค์กรนั้น โดยท่านตกลงและยอมรับว่ากรณีดังกล่าวมิใช่ความรับผิดชอบของธนาคารฯ และท่านจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องใดๆ จากธนาคารฯ
 5. ในกรณีที่ลายมือชื่อของท่านในหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ แตกต่างไปจากลายมือชื่อของท่านในใบสมัครหรือเอกสารอื่นใดที่ได้ให้ไว้กับธนาคารฯ หรือในกรณีที่ท่านได้ขอใช้บริการผ่านบัตรซึ่งธนาคารฯ เปิดให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ตาม ก็ไม่เป็นการลบล้างหน้าที่ และภาระผูกพันของท่านที่ต้องชำระชดใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ ตามที่เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการจากท่าน โดยท่านจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ จากธนาคารฯ หรือองค์กร และจะไม่โต้แย้งหรือปฏิเสธการใช้บริการดังกล่าว
 6. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานหมายเลขบัตรของท่านได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ท่านตกลงให้มีผลใช้บังคับเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนั้นด้วย
 7. ในกรณีที่ท่านได้โอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภค/บริการให้แก่บุคคลอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค/บริการ ท่านจะต้องแจ้งยกเลิกการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการดังกล่าวต่อธนาคารฯ มิฉะนั้นธนาคารฯ จะยังคงมีสิทธิเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ ผ่านบัตรของท่านต่อไป
 8. การให้บริการนี้จะเป็นอันยกเลิกเมื่อธนาคารฯ ได้บอกเลิกการให้บริการหรือยกเลิกบัตรของท่าน ซึ่งธนาคารฯ มีสิทธิ์บอกเลิก หรือยกเลิกบริการนี้ ณ เวลาใดก็ตามที่เห็นสมควรหรือจำเป็น หรือเมื่อท่านแจ้งยกเลิกบริการกับธนาคารฯ โดยท่านต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588
 9. การให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการผ่านบัตร ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ธนาคารฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 10. หากท่านได้รับอนุมัติให้ใช้บริการนี้ ให้ถือว่าท่านได้ขอยกเลิกการหักบัญชีตามที่เคยแจ้งไว้กับธนาคาร หรือองค์กรอื่นก่อนหน้านี้
 11. หากมีการเรียกเก็บเงินจากองค์กรสาธารณูปโภค/บริการต่างๆ ระหว่างที่ธนาคารฯ ดำเนินการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้ท่าน การหักบัญชีของท่านจะไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นท่านจะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการดังกล่าวเองต่อองค์กรภายในกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่กำหนด เพื่อมิให้ให้บริการสาธารณูปโภค/บริการต่างของท่านถูกระงับการใช้บริการจากองค์กรนั้น โดยท่านตกลงและยอมรับว่ากรณีดังกล่าวมิใช่ความรับผิดชอบของธนาคารฯ และท่านจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องใดๆ จากธนาคารฯ
 12. เมื่อธนาคารฯ ได้อนุมัติการขอใช้บริการนี้แล้วธนาคารฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านมิได้โต้แย้งใดๆ ภายในเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด ให้ถือว่าท่านตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนั้นด้วยทุกประการ
 13. การอนุมัติเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตร เป็นการอำนวยความสะดวกในการเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้าธนาคารฯ เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ มิได้มีส่วนร่วมในการชี้ช่องหรือจัดให้มีการทำประกันผ่านธนาคารฯ แต่อย่างใด เงื่อนไขต่างๆ ในการคุ้มครองเป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ระหว่างลูกค้าและบริษัทประกัน รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิใช่การตัดชำระบัญชีค่าเบี้ยประกันนั้น กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทประกันโดยตรง
 14. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสำหรับรายการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
 15. ธนาคารขอเรียนแจ้งประกาศการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Citi One Bill) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของท่าน โดยธนาคารจะยกเลิกการให้บริการ Citi One Bill ในการชำระค่าบริการสาธารณูปโภค สำหรับลูกค้าบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ซึ่งจะมีผลตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมีนาคมหรือเมษายน 2567 (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาตัดรอบบัญชีของผู้ให้บริการ) หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการนี้ต่อไป ท่านสามารถสมัครบริการได้ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของธนาคาร ทั้งนี้ท่านไม่ได้ต้องดำเนินการใดๆ หากท่านได้ทำการยกเลิกบริการดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว
 16. การสมัครบริการเก็บค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตซิตี้ (Citi One Bill) จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 และท่านจะสามารถสมัครบริการนี้ได้อีกครั้งผ่านธนาคารยูโอบี ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป